Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský den a malý test umu na stěně

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 1. 2018, 20:39:27

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

STATUT NADACE OBCE CHVALOVICE
 
 

upravující postup pro jednání orgánů nadace, podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků a další otázky dle zákona č. 227/1997 takto:

 
 

článek I.

název a sídlo nadace
 
1. Název nadace zní: Nadace obce Chvalovice
2. Sídlem nadace je: Chvalovice 80, 669 02 Chvalovice
3. Nadaci bylo přiděleno IČ: 282 82 817
 

článek II.

   účel zřízení nadace
 

Nadace obce Chvalovice je účelovým sdružením majetku, zřízeným pro dosahování obecně prospěšných cílů v humanitární oblasti. Základním účelem nadace je organizování a vykonávání nadačních aktivit, zejména formou poskytování nadačních příspěvků třetím osobám a to ve vymezených oblastech vzdělávání, propagace, v kulturních činnostech, v ochraně a péči o životní prostředí a v sociálně zdravotní oblasti.Nadační aktivity pro nejbližší období každoročně programově stanoví správní rada nadace podle výše získaných zdrojů a podle nejnaléhavějších potřeb regionu.

 
 
                                          článek III.

    orgány nadace

 

1. Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada.

 

2. Správní rada může rozhodnout o zřízení funkce výkonného ředitele, sekretariátu a dalších potřebných útvarů.

 
3. Správní rada:
 

3.1) Správní rada je statutárním orgánem nadace.
Správní rada spravuje majetek nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a řídí její činnost.

 
3.2) Do výlučné pravomoci správní rady patří:
 

a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet nadace a rozhodovat o jeho změnách,

c) stanovit lhůtu k vypracování výroční zprávy,

d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen výroční zpráva),

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena, přestane-li splňovat podmínky výkonu funkce,

f) rozhodovat v souladu se zákonem o změně nadačního jmění,

g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,

h) rozhodovat o zřízení funkce výkonného ředitele, jeho kompetencích, odměnách a ustavit ho do funkce,

i) rozhodovat o zřízení sekretariátu či jiných výkonných orgánů nadace, jejich úkolech a organizaci

j) zřídit nadační výbor, definovat jeho poslání a určit podmínky jeho činnosti,

k) rozhodovat o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem, o zrušení nadace a jeho způsobu,

l) administrativně-právně zajišťovat plnění účelu nadace a k provádění činností nezbytných ke správě nadace uzavírat smlouvy a přijímat zaměstnance,

m) rozhodovat o otázkách, svěřených do pravomoci správní rady zákonem či statutem, i o  dalších otázkách podle potřeby, v souladu s účelem nadace a s platnou právní úpravou.

 
3.3)

a) Správní rada je tvořena 5-ti členy. Členem správní rady může být jen bezúhonná fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která není v pracovním ani obdobném poměru k nadaci a které nejsou poskytovány prostředky k plnění úkolů nadace a není členem statutárních či kontrolních orgánů subjektů, kterým jsou poskytovány prostředky k plnění úkolů nadace. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě nadace. Opětovné zvolení není omezeno.

b) První členy správní rady jmenoval zřizovatel, další volí správní rada na návrh kteréhokoliv člena.

c) Funkční období je pětileté. Funkční období člena správní rady, zvoleného za člena, jehož výkon funkce zanikl před koncem funkčního období, bude odpovídat funkčnímu období nahrazovaného člena správní rady.

d) O odvolání člena správní rada rozhoduje na základě zdůvodněného návrhu člena správní rady.

 
3.4)
a) Členové správní rady volí předsedu a místopředsedu.

b) Místopředseda zastupuje předsedu, není-li předseda schopen výkonu funkce po dobu delší 10ti dnů, nebo na základě jeho pověření.

 
3.5)

Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním či dnem oznámení odstoupení správní radě.

 
3.6)

a) Správní rada zasedá v předem určeném termínu, nebo v případě potřeby na základě svolání předsedou nebo dvěma členy správní rady – nejméně však jednou ročně.

b) Zasedání správní rady svolává předseda podle potřeby, na žádost nejméně dvou členů správní rady, nebo na předsedy dozorčí rady – do 3 pracovních dnů

c) Písemná pozvánka s uvedením programu musí být doručena nejméně 3 kalendářní dny předem proti podpisu do rukou členů správní rady a předsedovi dozorčí rady nebo doporučeně do místa jejich bydliště.

 
3.7)
a) Zasedání správní rady řídí předseda, který zajistí zápis.

b) Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

c) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhoduje-li o věci, týkající se člena, je tento člen z hlasování vyloučen. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.Dozorčí rada


4.1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
 
4.2) Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro čerpání prostředků nadace, poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,

b) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu nadace,

c) dohlíží, zda nadace vyvíjí činnosti v souladu s právními předpisy, statutem a účelem nadace,

d) upozorňuje správní radu na nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jednou ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti a jejích výsledcích,

f) požaduje svolání správní rady, navrhuje potřebné otázky k projednání, případně správní radu sama svolá.


4.3) Podmínky ke zvolení za člena dozorčí rady jsou analogické podmínkám členství ve správní radě. Člen dozorčí rady nemůže být pověřen jednáním za nadaci.

 
4.4)
a) Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.

b) Funkce člena dozorčí rady vzniká a zaniká analogicky jako členství ve správní radě s tím, že návrhy podávají členové správní rady a člen dozorčí rady je volen vždy na pětileté funkční období.

c) Člen dozorčí rady je při výkonu kontrolní činnosti oprávněn nahlížet do účetních i jiných dokladů, požadovat od pracovníků i zaměstnanců nadace informace i písemná vyjádření. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy nadace. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

d)Zanikne-li funkce člena dozorčí rady před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena. Funkční období člena dozorčí rady, zvoleného za člena, jehož výkon funkce zanikl před koncem funkčního období, bude odpovídat funkčnímu období nahrazovaného člena dozorčí rady..


5) 

Rozhodne-li správní rada o zřízení výkonných orgánů či funkcí (např. o zřízení funkce výkonného ředitele, sekretariátu apod.), nebo o ustavení čestných orgánů, (např. Nadačního výboru), rozhodne zároveň o jejich funkční náplni, vydá jejich pracovní řád, definuje jejich úkoly, kompetence, odpovědnost a rozhodne o jejich personálním obsazení. U výkonných orgánů rozhodne též o způsobu odměňování.
  

článek IV. 
        majetek nadace

 

1. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.

2. Nadační jmění nadace činí 600.000,-Kč
3. Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti bude nadace získávat zejména z následujících zdrojů:
- dotacemi,
- výnosy z majetku nadace,

- finančními a věcnými dary právnických a fyzických osob věnovanými pro nadaci a dědictvím pro nadaci,
 - výnosy z podnikání, povoleného § 23 zákona č. 227/1997

 

4. Nadačního jmění nesmí být po dobu trvání nadace zcizeno a jeho celková hodnota nesmí být nižší, než 500.000,- Kč.
Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami, danými tímto statutem.
Nesmí být zatížen zástavními právy.

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění budou uloženy na zvláštním bankovním účtě.

5. Majetek nadace smí být použit pouze na základě rozhodnutí správní rady, k dosažení úkolů v souladu s účelem a podmínkami, stanovenými statutem nadace a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace, na udržení a zhodnocení majetku nadace.

Nadační příspěvky lze poskytnout ve výši a způsobem stanovenými správní radou.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména:

a)      jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu a trvalý pobyt žadatele nebo uživatele nadačního příspěvku, jde-li o fyzickou osobu nebo firmu, IČ a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,

b)      účel k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli a účelem nadace,

c)      požadovanou formu a hodnotu nadačního příspěvku,

d)      prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké hodnotě

O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž musí být vedle shora uvedených náležitostí uvedena zejména ještě hodnota poskytnutého nadačního příspěvku a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadace a s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku a že vrátí případné nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek v případě, že nedodrží sjednané podmínky pro jeho užití. Smlouva rovněž může obsahovat ustanovení o zajištění splnění povinností uživatelem nadačního příspěvku.

 Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace ani k financování politických stran či hnutí.

Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 

6. Celkové roční náklady nadace související se správou nadace na udržení, provozování a zhodnocení majetku nadace, na propagaci účelu nadace a na náklady související s provozem nadace, včetně odměn za výkon funkcí členů správní a dozorčí rady, nesmí převýšit 25 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků dle ustanovení § 22 odst.1 písm.b) zákona č. 227/1997.

 
 

článek V.
 účetnictví a výroční zpráva

1.

1) Nadace vede účetnictví podle zákona č. 563/91 Sb. a souvis., v platném znění.

2) Vedení účetnictví zajišťuje dle čl. III., odst. 3., bod 3.2), písm. d) správní rada.

3) Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem.
 
2.

2.1) Výroční zpráva musí být zpracována tak, aby mohla být projednána správní radou nejpozději do šesti měsíců od konce hodnoceného období.

2.2) Výroční zpráva musí obsahovat přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti – zejména:

a) přehled majetku nadace a informace o závazcích nadace,

b) přehled nadačních darů, poskytnutých nadaci v hodnotě nad 10.000,- Kč a přehled o osobách, které je poskytly, pokud si nevyhradili anonymitu,

c) přehled o použití majetku nadace,

d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky nad 10.000,- Kč (při zachování vyžádané anonymity fyzické osoby v případech zdravotních a humanitních), účelů a zhodnocení způsobu použití,

e) zhodnocení dodržování pravidla bodu 6. článku IV. stanov k omezení nákladů, souvisejících se správnou nadace,

f) zhodnocení základních údajů výroční účetní závěrky a výrok auditora včetně závažnějších informací z jeho zprávy.

2.3) Správní rada zajistí uložení výroční zprávy s roční účetní závěrkou v příloze (a její případné opravy) do 30ti dnů po schválení u rejstříkového soudu.
Správní rada může rozhodnout o dalším způsobu zveřejnění výroční zprávy, nebo jejích základních údajů.

  

článek VI.
závěrečná ustanovení

 
1.

1.1) Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje předseda správní rady spolu s místopředsedou správní rady nadace .

1.2) Za nadaci mohou v rozsahu, obvyklém jejich pracovnímu zařazení jednat též její zaměstnanci.

1.3) Podepisování za nadaci se provádí tak, že k napsanému nebo tištěnému názvu nadace svůj podpis vždy předseda správní rady spolu s místopředsedou správní rady nebo pověřeným členem správní rady.


2. Nadace zaniká dnem výmazu z rejstříku, způsoby, uvedenými v hlavě III. zákona. Případný likvidační zůstatek bude nabídnut nadaci či nadačnímu fundu s obdobným účelem. Nebude-li takový subjekt nebo nebude-li nabídka přijata, obci v místě sídla nadace. Nepřijme-li zůstatek obec, přejde na stát. Nabyvatel použije likvidačního zůstatku k plnění obecně prospěšných cílů.

 

3. Jednotlivá ustanovení statutu lze měnit pouze způsobem, odpovídajícím způsobu přijetí statutu.

4. Do doby zápisu nadace do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, se poměry nadace řídí dosavadními předpisy.

5. Tento statut, vydaný zřizovateli níže uvedeného dne, nabývá platnosti dnem přijetí.

 
V Chvalovicích dne 3.5.2008
 
 

_______________________                                     __________________________

        Jaroslav Stáňa                                                                Zdeněk Karpinski