Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Chvalovice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 20. 3. 2018, 8:31:46

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zastupitelstva obce obce Chvalovice ze dne 22.2.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2018 –  3/54 konaného dne 22.2.2018

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Jaromír Jelínek, Robert Vaněk, Bc. Jana Pekárková

Omluveni: Ing. Martin Pokorný, Martin Kapečka

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Františka Hrušku a paní Bc. Janu Pekárkovou a zapisovatele pana Vladimíra Mráze o průběhu zasedání ZO č. 2018 – 3/54.

Výsledek hlasování:   Pro 5              Proti 0                                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu.
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
 4. Smlouva o dílo – akce – III/41322 Chvalovice průtah.
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo – OSP spol. s r.o. – akce IS a komunikace lokalita Jihovýchod
 6. Změna dotačních podmínek – dotace pro občany
 7. Pošta Partner – návrh na změnu otevírací doby
 8. Nabídka na zajištění TDI – akce – Obslužná komunikace Hatě
 9. Zakázky malého rozsahu – zápisy o posouzení a hodnocení nabídek

a) Lanové centrum Chvalovice

b) Oprava budovy čp.97

 1. Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2018

     a) Sportovní klub Chvalovice, z.s.

 1. Žádost o podporu bakalářského filmu „Hranice“ natáčený v celnici na Hatích
 2. Žádost o podporu Koncertu na dřeň
 3. Projednání záměru prodeje pozemků p.č. 931/16 a 925/30, k.ú. Chvalovice
 4. Projednání záměru odkoupení pozemku p.č. 192/25, k.ú. Chvalovice
 5. Projednání záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp.102
 6. Projednání cenových nabídek na:

a) zpracování projektové dokumentace na akci „Chvalovice odstavná stání u silnice III/41322“

b) zajištění TDI na akci „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice“

 1. Věcný dar – Dětské centrum, p.o.
 2. Veřejná zakázka – 6 bytových jednotek – zahájení výběrového řízení
 3. Projednání žádostí o Individuální dotace na vybudování dešťových kanalizačních přípojek – III/41322 Chvalovice – průtah
 4. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání, vč. připomínky k neúplnosti zápisu paní Bc. Jany Pekárkové, ve věci dotazu vzneseného v diskuzi k zakladatelské listině společnosti obce Penzionu Daníž s.r.o., resp. k čl. 6 a čl. 7, jmenování a odvolání jednatele společnosti.

Výsledek hlasování:   Pro   4                       Proti 0                        Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Smlouva o dílo – akce – III/41322 Chvalovice průtah

Starosta obce Chvalovice seznámil ostatní členy zastupitelstva s nárokem obce na smluvní pokutu vez výši 5.000,-- Kč/den dle smlouvy o dílo na akci III/41322 Chvalovice průtah ze dne 27.7.2017 se společností M-Silnice a.s. ve znění dodatku č. 1 ze dne  30.11.2017, kdy měl zhotovitel předat stavbu do 15.12.2017, avšak stavba byla předána ke dni 24.1.2018. Přítomný zástupce společnosti M-Silnice a.s. vyslovil požadavek na snížení smluvní pokuty, s tím, že stavba byla předána ke dni 8.1.2018 s vadami a nedodělky nebránící běžnému užívání. Starosta nechal hlasovat ve věci snížení smluvní pokuty dle požadavku zhotovitele.

 

Výsledek hlasování:             Pro  2 (Robert Vaněk, Jaromír Jelínek)

Proti 1(František Hruška)

Zdrželi se  2 (Bc. Jana Pekárková, Zdeněk Karpinski)

Usnesení nebylo přijato.

 

Bod č. 5 –   Dodatek ke smlouvě o dílo – OSP spol. s r.o. – akce IS a komunikace lokalita Jihovýchod

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností OSP spol. s r.o. – akce IS a komunikace lokalita Jihovýchod. Předmětem plnění je ponížení o méněpráce, specifikované v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 4. Celková cena se snižuje o částku 27.499,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                     Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.                                                                                                       

 

Bod č. 6 –  Změna dotačních podmínek – dotace pro občany

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  změnu dotačních podmínek pro občany:

- ke dni podání žádosti nesmí mít příjemce dotace vůči  obci Chvalovice a DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice nedoplatek (doplněno ke všem dotacím pro občany)

- dotace na studium – dotace bude poskytována pouze na denní studium pro osoby do 26-ti let.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                      Zdrželi se 0     

Usnesení bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 7 – Pošta partner – návrh na změnu pracovní doby

Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e   změnu pracovní doby na Poště Partner Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Nabídka na zajištění TDI – akce – Obslužná komunikace Hatě

Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e  nabídku pana Ing. Leoše Kučeříka na zajištění TDI (technický dozor investora) na akci – Obslužná komunikace Hatě. Nabídková cena činí částku 52.200,- Kč bez DPH.  

Výsledek hlasování:   Pro  4                        Proti 0                    Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Zakázky malého rozsahu – zápisy o posouzení a hodnocení nabídek

a) Lanové centrum Chvalovice

b) Oprava budovy čp. 97

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e    protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na „Lanové centrum Chvalovice“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zadání zakázky na akci „Lanové centrum Chvalovice“, firmě TR ANTOŠ, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01  Turnov a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 1.999.186,- Kč bez DPH se zárukou pěti let.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                          Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na akci „Oprava budovy čp. 97“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo s firmou ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81  Znojmo za cenu 1.885.276,- Kč bez DPH se zárukou pěti let. V případě neuzavření smlouvy, uzavřít smlouvu s druhým v pořadí, firmou STAVOSPOL ZNOJMO, s.r.o., Dobšická 3545/12 za cenu 1.954.699,- Kč bez DPH se zárukou pěti let.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                          Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Zpráva finančního výboru – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                          Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Žádost o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice  na spolkovou činnost v roce 2018

a) Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Starosta obce Chvalovice seznámil ostatní členy zastupitelstva s žádostí Sportovního klubu Chvalovice, z.s., o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2018 ve výši 390.000,-- Kč. Starosta obce nechal hlasovat o poskytnutí dotace.

 

Výsledek hlasování:             Pro 2   (Bc. Jana Pekárková, Jaromír Jelínek)

Proti 1 (Robert Vaněk)             

Zdrželi se 2 (František Hruška, Zdeněk Karpinski)

Usnesení nebylo přijato.                                                                                       

 

Bod č. 12 -  Žádost o podporu bakalářského filmu „Hranice“ natáčený v celnici na Hatích

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s natáčením školního filmu nazvaného „Hranice“ natáčený ve dnech 30.3. – 4.4.2018 na bývalém hraničním přechodu Hatě.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 4                         Proti 0                    Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Žádost o podporu Koncertu na dřeň

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu hudební produkce na charitativním koncertě na dřeň pořádaným dne 26.7.2018 Nadací pro transplantaci kostní dřeně ve výši 18.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Projednání záměru odkoupení pozemků p.č. 931/16 a 925/30, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e záměr prodeje pozemků p.č. 931/16 o výměře 85m2 a 925/30 o výměře 65m2  oba v k.ú. Chvalovice. Cena uvedených nemovitostí byla stanovena na 130,- Kč/m2.  Záměr prodeje nemovitostí bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro   5                       Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 –  Projednání záměru odkoupení pozemku p.č. 192/25 k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e záměr odkoupení pozemku p.č. 192/25 k.ú. Chvalovice. Bude vyvoláno jednání s majitelem pozemku.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Projednání záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 102

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 102 o výměře 18,85m2 + podíl na společných prostorech, cena je stanovena ve výši 40,- Kč/m2. Záměr pronájmu bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Projednání cenových nabídek

a) zpracování projektové dokumentace na akci „Chvalovice odstavná stání u silnice III/41322“

b) Zajištění TDI na akci „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice“

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zpracování projektové dokumentace Ing. Leošem Kučeříkem na akci „Chvalovice odstavná stání u silnice III/41322“ za cenu 32.850,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zajištění TDI (technického dozora investora) na akci „Udržovací práce a opravy na místních komunikacích – Chvalovice“ Ing. Leošem Kučeříkem za cenu 27.500,-- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Věcný dar – Dětské centrum, p.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  navýšení ceny za pořízení věcného daru dle usnesení ZO ze dne 8.12.2017 č. 2018 – 14/50 bod 6.)  z částky 43.936,-- na částku 45.037,-- Kč a předání věcného daru – generátoru kyslíku s příslušenstvím – pro Dětské centrum Znojmo, p.o..

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Veřejná zakázka – 6 bytových jednotek – zahájení výběrového řízení

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku – 6 bytových jednotek formou podlimitního zjednodušeného řízení.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Projednání žádostí o individuální dotace na vybudování dešťových kanalizačních přípojek – III/41322

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e   poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 15.338,- Kč manželům Jiřímu a Ladislavě Hájkovým, Chvalovice 129.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 3.767,- Kč panu Karlu Brákorovi, Chvalovice čp. 132.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e   poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 6.907,- Kč manželům Jiřímu a Zdeňce Červenkovým, Chvalovice čp. 149.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 6.279,- Kč manželům Josefu a Eržice Brákorovým, Chvalovice čp. 156.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 8.163,- Kč paní Olze Berkové, Chvalovice čp. 157.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 8.163,- Kč slečně Veronice Malárové, Chvalovice čp. 153.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 8.896,- Kč panu Pham Quoc Tuan, Chvalovice čp. 155.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 40.013,- Kč paní Evě Vetché, Chvalovice čp. 158.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

ch) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 64.173,- Kč paní Evě Vetché, Chvalovice čp. 167.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

i) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 8.896,- Kč manželům Antonínu a Ludmile Macečkovým, Chvalovice čp. 159.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

j) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 8.269,- Kč panu Petru Šilhartovi a paní Pavlíně Kovaľské, Chvalovice čp. 162.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

k) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 6.593,- Kč panu Bohumilu Filovi, Chvalovice čp. 163.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

l) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 6.279,- Kč manželům Janu a Vlastě Vošterovým, Chvalovice čp. 164.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

m) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 9.732,- Kč panu Břetislavu Galetovi, Chvalovice čp. 166.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

n) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 10.780,- Kč panu Dušanu Zemčíkovi, Chvalovice čp. 168.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

o) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 13.186,- Kč manželům Josefu a Haně Brychtovým, Chvalovice čp. 169.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

p) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na vybudování dešťové kanalizační přípojky při realizaci akce III/41322 Chvalovice – průtah ve výši 34.172,- Kč společnosti A-Z Hotel, s.r.o., Kobližná 53/24, 602 00  Brno.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 –  Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi a sdělil zastupitelům obce, že Penzion Daníž s.r.o. obdržel žádost společnosti Vilík s.r.o. o podnájem části prostor (konírna) na dobu od dubna do července 2018 po dobu realizace výstavby nových prostor. Dále vystoupil František Hruška a poděkoval jménem Sdružení rybářů za instalaci lávky na hrázi místního rybníku.

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2018-3/54 jednání v 17.30 hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 22.2.2018

Výpis usnesení byl vyhotoven dne  2.3.2018

 

                                                                            Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

                                                                           Robert Vaněk, místostarosta obce

Vyvěšeno: 9. 3. 2018

Datum sejmutí: 25. 3. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět