Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Chvalovice 2008

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 22. 5. 2018, 17:39:49

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na spolkovou činnost - ZS 14/2018 - Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na spolkovou činnost

 

 

uzavřená s odkazem na ust. § 10a odst. 5 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

 

Obec Chvalovice,

Chvalovice č.p. 80, 669 02  Znojmo

IČ: 006 00 407

číslo bankovního spojení: 115-2116920297/0100

zast. Zdeňkem Karpinskim, starostou obce

dále jen poskytovatel

a

 

Spolek - název: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Znojmo  

sídlo:   Jana Palacha 953/2, 669 02  Znojmo            

IČ: 750 69 369                                  

číslo bankovního spojení: 158 049 737 9/0800

zast. RNDr. Miroslavem Uhlířem, předsedou                       

dále jen příjemce

 

Čl. I.

Úvodní ujednání

1.1       Smluvní strany prohlašují, že příjemce podal dne 11.3.2018 u poskytovatele žádost o poskytnutí dotace z programu “ Dotace pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo v roce 2018“ dle dotačního programu schváleného zastupitelstvem obce Chvalovice dne 18.1.2018, usnesením č. 2018-1/52 pod bodem č. 17 a pravidel vyhlášených dne 30.1.2018 poskytovatelem.

1.2       Usnesením zastupitelstva obce poskytovatele ze dne 21.3.2018 č. 2018 – 4/55 bod 16) poskytovatel žádosti příjemce vyhověl co do rozsahu částky 50.000,-- Kč na výměnu starých úlů.

1.3       Tato smlouva upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran s tím, že dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na účel sjednaný v čl. III. této veřejnoprávní smlouvy.

 

Čl. II.

Výše dotace a splatnost

2.1       Celková výše dotace činí 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých.

2.2       Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovatele.

2.3       Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově v plné výši uvedené v odstavci 2.1 této smlouvy do 30-ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.

 

Čl. III.

Cíl a účel dotace

3.1       Dotace se poskytuje s cílem vytvořit podporu pro sportovní, kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity spolků sídlících mimo obec Chvalovice, okres Znojmo, na výměnu starých úlů. (dále jen Projekt).

 

   

Čl. IV.

Termíny realizace

 1. Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu:

 

 1. zahájení a ukončení realizace:                                        
 • zahájení:         30.1.2018;
 • konec:                         30.09.2018;

 

 1. předložení finančního vypořádání dle čl. VI. smlouvy:
 • do 14.09.2018;

 

 1. vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace:      
 • do 30.09.2018.

 

Čl. V.

Výdaje hrazené z dotace

5.1       Finanční prostředky dotace smí být použity pouze v souladu s Projektem. Do výdajů nelze zahrnout zejména:

 • pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 • dlužný úrok,
 • opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 • nákupy pozemků a budov,
 • rekonstrukce a opravy nemovitostí,
 • ztráty z devizových kurzů,
 • nákup alkoholických nápojů, cigaret aj.
 • nájemné s následnou koupí (leasing),
 • cestovné vyplacené zaměstnancům nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 • mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5.2       V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z prostředků dotace je oprávněn k dopočtu daně na vstupu dle zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdních předpisů, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané hodnoty.

5.3       Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje hrazené z dotace finanční prostředky jiných veřejných rozpočtů.

 

Čl. VI.

Finanční vypořádání dotace

6.1       Příjemce je povinen nejpozději do 14.09.2018 předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace.

6.2       Příjemce za tím účelem předloží poskytovateli k nahlédnutí originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Každý doklad musí obsahovat větu: „Hrazeno z dotace obce Chvalovice sml. č. ……./2018 ve výši ….. Kč“ (bude umístěno razítko obce) 

6.3       Pokud příjemce nevyužije všechny prostředky dotace, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy a to nejpozději do 30.09.2018. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.

 

Čl. VII.

Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace

7.1       Pokud dojde v průběhu realizace Projektu nebo před uplynutím udržitelnosti Projektu ke zrušení příjemce bez likvidace, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce příjemce.

7.2       Příjemce je povinen oznámit skutečnosti uvedené v odstavci 7.1 smlouvy bez zbytečného odkladu poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení právního nástupce, na kterého přecházejí práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy. Příjemce není oprávněn dokončit přeměnu bez souhlasu poskytovatele.

 

Čl. VIII.

Zrušení příjemce s likvidací

8.1       Pokud dojde v průběhu realizace Projektu nebo před uplynutím udržitelnosti Projektu ke zrušení Příjemce s likvidací je povinností příjemce oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je povinen:

            a) předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace;

            b) vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli na účet uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 3 dnů od vstupu do likvidace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.

8.2       Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných finančních prostředků i další část dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude v tomto případě postupovat podle čl. X. této smlouvy.

 

Čl. IX.

Další podmínky poskytnutí dotace

9.1       Příjemce je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu s podmínkami dle § 6 cit. zákona o veřejných zakázkách, ačkoliv se na ně zákon nevztahuje.

9.2       U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřejmý účel, na jaký mají být prostředky vynaloženy.

9.3       Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na poskytnutí této dotace.

9.4       Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zák. č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

9.5       Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o Projektu v souladu se zákonem o účetnictví. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o tyto požadavky:

a) příslušný doklad pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci, musí

splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu dle zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s výjimkou bodu f) § 11 zákona o účetnictví;

b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

c) při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu;

d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému Projektu, ke kterému se vážou, tzn., že doklady musí být řádně a jednoznačně označeny názvem (postačí i zkrácený název Projektu) a registračním číslem (postačí posledních pět číslic registračního čísla Projektu).

9.6       Po dobu realizace Projektu a po dobu udržitelnosti Projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, byť jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ano jeho část zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby (jako je např. zadržovací právo či zajišťovací převod práva). 

9.7       Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace po dobu realizace Projektu a po dobu udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

9.8       Příjemce je oprávněn majetek pořízený z dotace v době udržitelnosti Projektu pronajmout či vypůjčit jiné osobě pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě. 

9.9       Příjemce se zavazuje zveřejnit, že poskytovatel příjemci poskytl dotaci na tento projekt.

 

Čl. X.

Porušení rozpočtové kázně

10.1     Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech nařídí v takovém případě poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.

 

Čl. XI.

Závěrečná ujednání

11.1     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2     Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

 

Ve Chvalovicích dne  14.5.2018                  Ve Chvalovicích dne 14.5.2018

 

Poskytovatel:                                                 Příjemce:

   _________________________

Zdeněk Karpinski – starosta, v.r.                  RNDr. Miroslav Uhlíř,

                                                                       zástupce spolku, v.r.

 

Vyvěšeno: 16. 5. 2018

Datum sejmutí: 16. 5. 2021

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět