Anketa

Jste hrdí na svou obec?

Celkem hlasů:
5
Hlasování začalo:
11. 5. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Interaktivní mapa

Mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Liga 2008 Chvalovice ORV

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 22. 5. 2018, 17:45:34

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Chvalovice. Více informací naleznete zde.

 

Portál krizového řízení

CzechpointEvropská databanka

Znojemské vinařstvíInformační SMS pro občany

Vodárenská a.s. divize Znojmo

Podnikání a bydlení

Prehistoric park

Kino Svět Znojmo

Rodinné pasy JMK

Databox

Navigace

Obsah

Zpět

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2018 - 5/56 konaného dne 24.4.2018

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2018 –  5/56 konaného dne 24.4.2018

 

Přítomni: Zdeněk Karpinski, František Hruška, Jaromír Jelínek, Robert Vaněk, Bc. Jana Pekárková, Ing. Martin Pokorný, Martin Kapečka

 

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Františka Hrušku a pana Martina Kapečku a zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2018 – 5/56.

Výsledek hlasování:   Pro 7                          Proti 0                                  Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

  1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schváleni programu.
  3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO.
  4. Zhodnocení finančních prostředků obce
  5. Návrh na odkoupení nemovitosti
  6. Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení – Elspace s.r.o.
  7. Návrh dodatku č.4 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. pošta Partner
  8. Veřejné zakázky – zápisy z otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek

a) CHVALOVICE_STAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 B.J.

b) OBEC CHVALOVICE_KAMEROVÝ SYSTÉM

9. Projednání záměru prodeje pozemků

a) p.č. 903 a  904, k.ú. Chvalovice

b) část pozemku p.č. 969, k.ú. Chvalovice

c) p.č. 970/16, k.ú. Chvalovice

d) část pozemku p.č. 339/71, k.ú. Chvalovice

e) stavební pozemek – Navrátil

f) stavební pozemek  - Leinberger

10. Projednání prodeje pozemků k.ú. Chvalovice

a) p.č. 881/13, 886/5 a 914/7 k.ú. Chvalovice - Gallovi

b) p.č. 881/14, k.ú. Chvalovice - Drobňákovi

c) p.č. 881/12, k.ú. Chvalovice – Kameníček

d) p.č. 911/16 a 1036/12, k.ú. Chvalovice - Zemčík

11. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – akce „Chvalovice_Tran Van_ NN přip.kab.přip.“

12. Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 832, 1124 a 1144, k.ú. Chvalovice

13. Návrh dodatku č.7 ke smlouvě o spolupráci – zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Freeport Leisure (CZECH REPUBLIC) s.r.o.

14. Žádost o uzavření smlouvy o spolupráci – ve věci zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Exbuy s.r.o.

15. Projednání cenových nabídek na:

a) mulčovač na trávu za traktor

b) dodání LCD digitální úřední desky

c) renovace kovaných okenních mříží na čp. 102

16. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – pořízení nového DA pro JSDH Chvalovice

17. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací pro občany:

a) dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

b) dotace – docházka do MŠ, ZŠ, studium SŠ, SOU, VOŠ, VŠ

c) dotace – pohřebné

18. Žádost o poskytnutí finančního daru za narozené dítě – Nachtneblová

19. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Obec Vrbovec

a) rekonstrukce školní jídelny – ZŠ Vrbovec

b) revitalizace přírodovědných, IT a jazykových učeben na ZŠ Vrbovec

20. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce na spolkovou činnost v roce 2018

21. Inventarizace majetku a závazků a pohledávek za rok 2017 – Obec Chvalovice

22. Zpráva finančního výboru - úhrada předložených faktur

23. Rozpočtové opatření

Starosta obce Zdeněk Karpinski navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

Doplnění bodu 11 b) akce „Chvalovice Klíč: NN příp. kab. přip“ k pozemku p.č. 233/2,

Doplnění bodu 15 o odrážky:

d) nabídka na zpracování koncepčního řešení a studie na centrální veřejné prostranství (Dinopark)

e) nabídka na zajištění TDI na stavbu – novostavba 6 b.j.

f) nabídka na zajištění TDI na stavbu – oprava RD čp. 97

g) cenová nabídka za přesun Pumptrack dráhy

h) nabídka letecké fotografie

24. Smlouva o dílo – akce – III/41322 Chvalovice průtah

25. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo

a) Obslužná komunikace Hatě – III.etapa

b) Oprava budov v majetku obce – čp. 102 a čp. 170

c) Udržovací práce a opravy na místních komunikacích - Chvalovice

26. Inventarizace majetku a závazků a pohledávek za rok 2017 – DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice

27. Žádosti o individuální dotaci:

a) Dětské centrum Znojmo

b) Česká Taekwon-do ITF asociace

28. Vyjádření k realizaci vodovodní přípojky – Mgr. Šereda

29. GDPR

30. Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie – Obec Chvalovice x Město Znojmo

31. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Program byl schválen.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Zhodnocení finančních prostředků obce

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á  projednání zhodnocení finančních prostředků do dalšího zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                         Zdrželi se 0

                                                                                                                                                                              

Bod č. 5 –  Návrh na odkoupení nemovitosti

Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e   návrh na odkoupení nemovitosti – budovy České spořitelny ve Znojmě.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

                                                                                                                                                                              

 

Bod č. 6 –  Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení – Elspace s.r.o.

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení – Elspace s.r.o.. Předmětem dodatku je změna termínu plnění. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat do 15.6.2018.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dodatku č. 2.

Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti 0                                  Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)     

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod č. 7 – Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. pošta Partner

Zastupitelstvo obce  Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. pošta Partner. Předmětem dodatku je zvýšení finanční odměny pro smluvní provozovatele a nařízení Evropského parlamentu a rady EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Veřejné zakázky – zápisy z otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek

a) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   s ch v a l u j e   protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na akci „Chvalovice_stavba bytového domu 6BJ“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice s ch v a l u j e  zadání zakázky „Chvalovice_stavba bytového domu 6BJ“ firmě ATLANTA a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81  Znojmo, IČ25531549 a dále  s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo za cenu 10.142.585,- Kč + DPH s dobou dodání 40 týdnů. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek. V případě neuzavření smlouvy, bude uzavřena smlouva s druhým v pořadí, dle protokolu z jednání hodnotící komise.  

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na akci „Obec Chvalovice_kamerový systém“

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zadání zakázky „Obec Chvalovice_kamerový systém“ firmě STAVTEL – engineering, s.r.o. IČ 29354757, Olomoucká 1190/7, 627 00  Brno a dále  s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo za cenu 2.883.288,- Kč +DPH. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek. V případě neuzavření smlouvy, bude uzavřena smlouva s druhým v pořadí, dle protokolu z jednání hodnotící komise.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 –  Projednání záměru prodeje pozemků

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr prodeje pozemků p.č. 903 o výměře 29m2 a p.č. 904 o výměře 43m2, k.ú. Chvalovice. Cena nemovitostí je stanovena na 130,- Kč/m2. Záměr prodeje bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr prodeje části pozemku p.č. 969, k.ú. Chvalovice. Cena nemovitosti je stanovena na 130,-Kč/m2. Záměr prodeje bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce, po doložení geometrického plánu s přesnou výměrou.  

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr prodeje pozemku p.č. 970/16 o výměře 152m2, k.ú. Chvalovice. Cena nemovitosti je stanovena na 130,-Kč/m2. Záměr prodeje bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  záměr prodeje pozemku p.č. 339/71, k.ú. Chvalovice. Cena nemovitosti je stanovena na 1.200,- Kč/m2 . Záměr prodeje bude po stanovenou dobu řádně vyvěšen na úřední desce, po doložení geometrického plánu s přesnou výměrou. 

Výsledek hlasování:   Pro  5                        Proti 0                         Zdrželi se 2 (Robert Vaněk,

                                                                                                                          Ing. Martin Pokorný)                               

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á  projednání žádosti o koupi stavebního pozemku v k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á  projednání žádosti o koupi stavebního pozemku v k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Projednání prodeje pozemků

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodej pozemků p.č. 881/13 o výměře 41m2, 886/5 o výměře 24m2 a 914/7 o výměře 38m2 k.ú. Chvalovice manželům Gallovým. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce. Cena uvedených nemovitostí je stanovena na částku 130,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodej pozemku p.č. 881/14 o výměře 84m2 k.ú. Chvalovice manželům Drobňákovým. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce. Cena uvedených nemovitostí je stanovena na částku 130,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodej pozemku p.č. 881/12 o výměře 80m2 k.ú. Chvalovice panu Kameníčkovi. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce. Cena uvedených nemovitostí je stanovena na částku 130,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodej pozemku p.č. 911/16 o výměře 155m2 a 1036/12 o výměře 144m2 k.ú. Chvalovice panu Zemčíkovi. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce. Cena uvedených nemovitostí je stanovena na částku 130,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                         Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

a) akce „Chvalovice_Tran Van_NN přip. kab. přip.

b) akce „Chvalovice Klíč: NN příp.kab.přip. k pozemu p.č. 233/2

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - akce „Chvalovice_Tran Van_NN přip.kab.přip. na parcele p.č. 21, pč. 2079/3 (PK)  k.ú. Chvalovice k pozemku p.č. 22 k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti   0                     Zdrželi se  0

Usnesení nebylo přijato.                                                                                      

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – akce Chvalovice Klíč:NN příp.kab.příp.  na parcele p.č. 263/1 k pozemku p.č. 233/2 k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti   0                     Zdrželi se  0

Usnesení nebylo přijato.

 

Bod č. 12 – Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 832, 1124 a 1144, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  smlouvu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 832 o výměře 6100m2, 1124 o výměře 5999m2 a 1144 o výměře 35.002m2, k.ú. Chvalovice. Obec získává rozdělením pozemků do svého vlastnictví pozemky p.č. 832/2,  1124/2 a 1144/2 k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení nebylo přijato.

 

Bod č. 13 – Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o spolupráci – zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Freeport Leisure (CZECH REPUBLIC)

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek č. 7 ke smlouvě o spolupráci – zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Freeport Leisure (CZECH REPUBLIC). Náklady vzniklé v období 1.1.2018 do 31.12.2018 činí částku 104.935,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dodatku.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Žádost o uzavření smlouvy o spolupráci – ve věci zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Exbuy s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o spolupráci – ve věci zajištění nadstandardních spojů autobusové linky 819 – Exbuy s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro   7                       Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Projednání cenových nabídek na:

a) mulčovač na trávu za traktor

b) dodání LCD digitální úřední desky

c) renovace kovaných okenních mříží na čp. 102

d) nabídka na zpracování koncepčního řešení a studie na centrální veřejné prostranství (Dinopark)

e) nabídka na zajištění TDI na stavbu – novostavba 6BJ

f) nabídka na zajištění TDI na stavbu – oprava RD čp. 97

g) cenová nabídka na přesun Pumptrack dráhy

h) nabídka letecké fotografie

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  pořízení mulčovače na trávu za traktor. Nabídka od společnosti GRONTECH – AGRO s.r.o., Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06, činí částku ve výši 105.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  pořízení LCD digitální úřední desky. Byla vybrána nabídka s nejnižší cenou od společnosti SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Křenová 64, 602 00  Brno. Nabídka činí částku 320.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  4                        Proti 0                   Zdrželi se 3 (Bc. Jana Pekárková,   

                                                                                                     Ing. Martin Pokorný, Martin Kapečka)

 

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  renovaci kovaných okenních mříží na čp. 102. Nabídková cena společnosti Kovářství – zámečnictví NK činí částku 33.930,82 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  6                        Proti 0                   Zdrželi se 1 (Ing. Martin Pokorný)

 

 

 

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  cenovou nabídku Ing. Arch. Kamila Švaříčka na zpracování koncepčního řešení a studie na centrální veřejné prostranství (Dinopark). Nabídková cena činí částku 95.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  cenovou nabídku na zajištění TDI na stavbu 6BJ od Ing. Petra Andrše. Cenová nabídka činí částku 115.000,-Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  cenovou nabídku na zajištění TDI na stavbu – oprava RD čp. 97 od Ing. Petra Andrše. Cenová nabídka činí částku 35.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                  Zdrželi se 0

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  cenovou nabídku od společnosti Way to nature na přesun Pumptrack dráhy. Cena za přesun dráhy činí částku 42.176,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  4                        Proti 0                   Zdrželi se 3 (Ing. Martin Pokorný,

                                                                                              Bc. Jana Pekárková, Martin Kapečka)

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., na pořízení leteckých fotografií obce Chvalovice. Nabídková cena činí částku 4.990,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro  7                        Proti 0                   Zdrželi se 0

 

Bod č. 16 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje – pořízení nového DA pro JSDH Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – pořízení nového DA pro JSDH Chvalovice. Dotace činí částku 300.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací pro občany:

a) dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

b) dotace – docházka do MŠ, ZŠ, studium SŠ, SOU, VOŠ, VŠ

 

a1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce panu Jiřímu Adámkovi, Chvalovice čp. 33, na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby ve výši 6.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                   Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

a2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce paní Anně Adámkové, Chvalovice čp. 33, na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby ve výši 4.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                   Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

b1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace zletilé osobě, která navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč.  Slečna Veronika Kovaľská, Chvalovice čp. 112, navštěvuje Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                   Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

b2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje školské zařízení z prostředků obce ve výši 14.000,- Kč Kateřině Kochaníčkové, Chvalovice čp. 4. Dcera Miriam Hynková navštěvuje SOU tradičních řemesel a Vyšší odbornou školu, spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6                         Proti 0                   Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace panu Jaroslavu Tomanovi, Kuchařovice, 8. května 43, ve výši 23.306,- Kč na uspořádání posledního rozloučení s matkou, paní Marií Tomanovou, která zemřela dne 16.3.2018.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Žádost o poskytnutí finančního daru za narozené dítě

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí finančního daru za narozené dítě paní Jitce Nachtneblové, Chvalovice čp. 213, ve výši 30.000,- Kč. Syn Ondřej Dunda se narodil 13.2.2018.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Obec Vrbovec

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  změnu účelu individuální dotace obci Vrbovec ve výši 300.000,- Kč schválenou zastupitelstvem obce dne 23.11.2017. Nové využití je rekonstrukce školní jídelny.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  poskytnutí individuální dotace obci Vrbovec ve výši 236.246,10 Kč, což činí 1/3 z celkové částky na revitalizace přírodovědných, IT a jazykových učeben na ZŠ Vrbovec.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Žádosti o poskytnutí individuální dotace z prostředků obce na spolkovou činnost v roce 2018

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace z prostředků obce ve výši 300.000,- Kč pro Sportovní klub Chvalovice z.s. na jeho činnost v roce 2018.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   uzavření veřejnoprávní smlouvy a  p o v ě ř u j e  starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                         Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 –  Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2017 – Obec Chvalovice

Zastupitelstvo obce  s ch v a l u j e  inventarizační zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2017 za obec Chvalovice a vyřazení majetku dle předloženého soupisu majetku k vyřazení.  

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Zpráva finančního výboru – úhrada předložených faktur

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši 3.160.327,85 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 4/2018.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 – Smlouva o dílo – akce – III/41322 Chvalovice průtah

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  sníženou smluvní pokutu ve výši 160.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o dílo se společností M-Silnice a.s. na akci III/41322 Chvalovice průtah.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 1(František Hruška)                Zdrželi se 1(Ing.       

Usnesení bylo schváleno.                                                                                        Martin Pokorný)

 

 

 

Bod č. 25 – Návrh dodatku ke smlouvě o dílo

a) Obslužná komunikace Hatě – III. etapa

b) Oprava budov v majetku obce – čp. 102 a čp. 170

c) Udržovací práce a opravy na místních komunikacích - Chvalovice

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Obslužná komunikace Hatě – III. etapa“ se společností COLAS CZ, a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dodatku.

Výsledek hlasování:   Pro 5                        Proti 0                        Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková

Usnesení bylo schváleno.                                                                                    Ing. Martin Pokorný)

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava budov v majetku obce – čp. 102 a čp. 170 se společností OSP spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dodatku.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  návrh dodatku č. 1 na udržovací práce a opravy na místních komunikacích v obci se společností M-SILNICE a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu dodatku.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2017 – DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  inventarizační zprávu DSO ČOV Dyjákovičky – Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2017. 

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 27 – Žádosti o individuální dotaci:

a) Dětské centrum Znojmo

b) Česká Taekwon-do ITF asociace

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   projednání žádost Dětského centra Znojmo o poskytnutí individuální dotace. Byl vypsán program „Péče o zdraví a podpora handicapovaných“ v rámci kterého bude žádost projednána.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  žádost České Teakwon-do ITF asociace o poskytnutí individuální dotace.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 28 – Vyjádření k realizaci vodovodní přípojky – Mgr. Šereda

Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e  realizaci vodovodní přípojky pro Mgr. Šeredu.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 29 – GDPR

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  nařízení evropské unie – GDPR – ochrana osobních údajů.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 30 – Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie – Obec Chvalovice x Město Znojmo

Zastupitelstvo obce Chvalovice    s ch v a l u j e  veřejnoprávní smlouvu s městem Znojmem o výkonu úkolů obecní policie.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7                        Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 31 – Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi. Vystoupila paní Bc. Jana Pekárková s návrhem pořízení nádob na tříděný odpad do sklepní uličky. Pan František Hruška vyzval zastupitelstvo obce k vybudování nového místa na zelený odpad.

 

Starosta obce Zdeněk Karpinski, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2018-5/56 jednání v 19.15  hodin.

Ve Chvalovicích dne 24.4.2018

Zápis byl vyhotoven dne  2.5.2018

 

                                                               …………………………………

                                                                           Zdeněk Karpinski, starosta obce

 

 

                                                                           …………………………………..

                                                                           Robert Vaněk, místostarosta obce                                                                

Vyvěšeno: 7. 5. 2018

Datum sejmutí: 23. 5. 2018

Zodpovídá: Vladimír Mráz

Zpět