Obec Chvalovice
Chvalovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro opravu, rekonstrukci a modernizaci bytových objektů v obci Chvalovice v roce 2021 č. RD 11/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

pro opravu, rekonstrukci a modernizaci bytových objektů v obci Chvalovice v roce 2021

 

č. RD 11/2021

 

uzavřená s odkazem na ust. § 10a odst. 5 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

 

Obec Chvalovice,

Chvalovice č.p. 80, 669 02  Znojmo

IČ: 006 00 407

číslo bankovního spojení: 115 – 211 692 02 97/0100

zast. Robertem Vaňkem, starostou obce

 

dále jen poskytovatel

 

a

 

Jméno a příjmení:  xxxxxxxxxxxxx                    Datum narození xxxxx

 

Jméno a příjmení:  xxxxxxxxxxx                        Datum narození xxxxx

 

Bytem                       Chvalovice xx

 

číslo bankovního spojení: xxxxxxxxxxx

dále jen příjemce

Čl. I.

Úvodní ujednání

  1.      Smluvní strany prohlašují, že příjemce podal dne 31.3.2021 u poskytovatele žádost o

poskytnutí dotace - příspěvek na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytových objektů v obci Chvalovice v roce 2021.  

1.2       Příjemce prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. xx na němž je postaven rodinný dům čp xx v k.ú. Chvalovice a tato nemovitost slouží k bydlení jeho rodinné domácnosti. 

1.3       Dotace je v souladu s ust. § 4 odst. 1), písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozena od daně z příjmů.

1.4       Usnesením zastupitelstva obce poskytovatele ze dne 13.5.2021 č. 2021-4/41 bod 5  poskytovatel žádosti příjemce vyhověl.

 

Čl. II.

Výše dotace a splatnost

2.1       Celková výše dotace činí maximální částku 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.

2.2       Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet poskytovatele.

2.3       Dotace bude příjemci vyplacena do 30 dní od uzavření této veřejnoprávní smlouvy a při splnění všech těchto podmínek:

 2.3.1 příjemce předloží tyto doklady:

 

a) fakturu - daňový doklad prokazující využití dotačních prostředků vystavený zhotovitelem díla či dodavatelem materiálu nebo služby (obsahující specifikaci díla či rozsah dodaného materiálu, služby), případně smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu,

b) doklad o zaplacení faktury - daňového dokladu uvedeného v odst. 6.1 písm. a) této smlouvy,  

 

2.3.2 stavební dozor poskytovatele dotace a finanční výbor obce Chvalovice udělí souhlas k proplacení dokladů uvedených v odstavci 2.3.1 této smlouvy,

 

2.3.3 příjemce nebude mít ke dni podpisu smlouvy závazky po splatnosti vůči poskytovateli dotace, jeho založeným nebo zřízeným organizacím, ani vůči státu, na majetek příjemce není nařízena exekuce ani výkon rozhodnutí, není prohlášen konkurs ani podán návrh na insolvenční řízení;

  

2.3.4  příjemce je minimálně 1 rok trvale hlášen v obci Chvalovice a minimálně jeden rok nepřetržitě se v obci také zdržuje, je vlastníkem objektu, k němuž je čerpána dotace a tento objekt je příjemcem či jeho osobou blízkou užíván;

 

2.3.5           finanční výbor odsouhlasí náležitosti dokladů a účelovost finančních prostředků z hlediska této smlouvy o dotaci.

 

2.4       Příjemce dotace prohlašuje, že je vlastníkem bankovního účtu: xxxxxxxxxxx

Účel dotace

3.1       Dotace se poskytuje za účelem zlepšení vzhledu obce, zkvalitnění ovzduší a životního prostředí v obci Chvalovice. (dále jen Projekt)

Čl. IV.

Termíny realizace

  1. Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu:

 

  1. zahájení a ukončení realizace:                                       
  • od 1. 1. 2021 do 15.11.2021;

 

  1. předložení finančního vypořádání dle čl. VI. smlouvy:
  • do 15.11. 2021;

 

  1. vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace:      
  • do 30.11.2021.

Čl. V.

Výdaje hrazené z dotace

5.1       Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na zaplacení nákladů spojených s opravami, rekonstrukcí a modernizací bytového objektu, uvedeného v odstavci 1.2 této smlouvy v roce 2021.  

5.2       Do výdajů je možné zahrnout pouze: rekonstrukce střechy

 

Čl. VI.

Finanční vypořádání dotace

6.1       Příjemce je povinen nejpozději do 15.11.2021 předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a to doklady o zaplacení provedených prací či stavebních materiálů (faktura, daňový doklad).

6.2       Příjemce za tím účelem předloží poskytovateli k nahlédnutí originály dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Každý doklad musí obsahovat údaj o financování prostředků z této dotace s tím, že zajistí, aby doklad byl vystaven na osobu příjemce dotace, a dává poskytovateli výslovný pokyn, aby poskytnutí dotace bylo provedeno přímo poskytovatelem této dotace převodem na účet příjemce uvedený v odst. 2.4 této smlouvy.

6.3       Pokud příjemce využije prostředky dotace neoprávněně, je povinen neoprávněně čerpanou část dotace vrátit poskytovateli na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy a to nejpozději do 30-ti dnů od vyúčtování dotace. Prostředky se považují za vrácené dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.

6.4       Za finanční vypořádání dotace se považuje také předložení závěrečné zprávy o poskytnutí dotace, v které bude uveden seznam dokladů vztahujících se k dotaci a jejich výše. Součástí této zprávy bude také fotodokumentace rodinného domu či bytu před provedením prací, služeb, či zabudování materiálu financovaných z dotace a také fotodokumentace po dokončení prací, služeb, či zabudování materiálu financovaných z dotace.  

Čl. VII.

Další podmínky poskytnutí dotace

7.1       U veškerých výdajů hrazených z prostředků dotace musí být z dokladů zřejmý účel, na jaký mají být prostředky vynaloženy.

7.2       Příjemce je povinen informovat poskytovatele o veškerých změnách, které mohou mít vliv na poskytnutí této dotace.

7.3       Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zák. č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

7.4       Příjemce se zavazuje po dobu 10 let nepřevést vlastnické právo k rodinnému domu či bytu uvedenému v odstavci 1.2 této smlouvy na jinou osobu, a to ať už úplatně, bezúplatně či směnou.  

Čl. VIII.

Porušení rozpočtové kázně

8.1       Příjemce dotace se dopustí porušení rozpočtové kázně, pokud nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech nařídí v takovém případě poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

9.1       Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2       Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

 

Ve Chvalovicích dne    19.5.2021                         Ve Chvalovicích dne 25.5.2021

 

Poskytovatel:                                                             Příjemce:

 

 

                        ________________________                       _________________________

 

                                                                                   Příjemce:

           

 

                                                                                               _________________________

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Datum sejmutí: 25. 5. 2024 Zodpovídá: Bc. Tomáš Hruška

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 138
TÝDEN: 1062
CELKEM: 1163060

Aktuální teplota

26.5.2022 09:01

Aktuální teplota:

19,4 °C

Vlhkost:

66,9 %

Rosný bod:

13,1 °C

26.5.2022 09:00

Aktuální teplota:

15,8 °C

Vlhkost:

60 %

Rosný bod:

8 °C

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

29.4.2022 09:58

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29
1
30
2
1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2
29
30 31 1 2 3 4 5

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U

Kulturní léto

kulturní léto