Obec Chvalovice
Chvalovice

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice č. 2021 - 11/48 ze dne 20.12.2021

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2021 – 11/48 konaného dne 20.12.2021

 

 

Přítomni: Robert Vaněk, František Hruška, Martin Kapečka, Dušan Zemčík, Bc. Jana Pekárková

Omluveni: Ing. Ladislav Hájek, Jaromír Jelínek

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu paní Bc. Janu Pekárkovou a pana Dušana Zemčíka, zapisovatelku paní Evu Vaňkovou o průběhu zasedání ZO č. 2021 – 11/48.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO
 4. Žádosti o změnu využití dotačních prostředků
 1. Sportovní klub Chvalovice, z.s.
 2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chvalovice
 1. Projednání žádostí o individuální dotaci – spolková činnost v roce 2022
 2. Inventarizace majetku obce – složení inventarizačních komisí
 3. Zhodnocení finančních prostředků – obnova ročního termínovaného vkladu – J&T Banka a.s.
 4. Dopravní obslužnost – nadstandard 2022
 1. Příspěvek obce na financování dopravní obslužnosti – IDS JMK na rok 2022
 2. Dodatek č. 11 ke smlouvě o spolupráci – FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC) s.r.o.
 1. Projednání záměru – rekonstrukce obslužné komunikace p.č. 1045, 1261, k.ú. Chvalovice
 2. Územní studie – zástavba nových lokalit
 3. Záměr směny pozemků v lokalitě 9 RD
 4. Penzion Daníž – stanovení nájemného po rekonstrukci
 5. Cenové nabídky na univerzální solární dobíjecí stanice
 6. Žádost o změnu usnesení č. 2021 – 9/46 bod 21) zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení – David Zelníček
 7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 1. Stavba „1030071104, Chvalovice_Kalina_NN přip.úprava DS“ p.č. 74/29 a 74/1 k.ú. Chval.
 2. Stavba „1030069155, Chvalovice_Katerinec:NN přip.úpr.DS“ p.č. 170/1 k.ú. Chvalovice
 1. Návrh smlouvy o zřízení věcném břemeni č. ZN-014330062269/001-GPM – stavba „Chvalovice_Nový:NN přip.kab.příp.“ p.č. 485/3, 485/9 a 485/10 k. ú. Chvalovice
 2. Návrh rozpočtu DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice na rok 2022
 3. ROZPOČET OBCE CHVALOVICE NA ROK 2022
 4. Zápisy finančního výboru
 5. Rozpočtové opatření
 6. Volba přísedících na období 2022 – 2026 – Okresní soud ve Znojmě

Starosta obce Robert Vaněk navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Žádost Sportovního klubu Chvalovice, z.s. o prominutí dluhu
 2. VZ – Pořízení malotraktoru s příslušenstvím – nabídka GRONTECH-AGRO s.r.o. – dodatečná výbava k čelní šípové radlici
 3. Plán práce SDH a JSDH obce Chvalovice pro rok 2022
 4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2021
 5. Obecně závazná vyhláška obce Chvalovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 6. Cenové nabídky na akce: rekonstrukce bytu čp. 5, oprava VO na hřišti, přepojení VO z RVO02 na RVO01
 7. Sportovní klub Chvalovice – elektrická energie
 8. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0                        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   upřesnění zápisu ze dne 14.10.2021 bod č. 7. Bylo podáno 8 žádostí o pronájem v nemovitosti čp. 5. Dva z těchto osmi uchazečů (pan Pavel Kříž a pan Pavel Navrátil) dosáhli stejného počtu bodů. Hlasováním byl vybrán pan Pavel Navrátil.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Žádosti o změnu využití dotačních prostředků

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e   žádost Sportovního klubu Chvalovice, z.s. o změnu využití poskytnuté dotace. Žádost byla podána po uplynutí termínu vyúčtování dotace.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chvalovice o změnu využití poskytnuté dotace.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 – Projednání žádostí o individuální dotaci – spolková činnost v roce 2022

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e  žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu Chvalovice, z.s. na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 335.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace na spolkovou činnost ve výši 297.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Spolku maminek Chvalovice, z.s. na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 349.500,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Chvalovice - Dyjákovičky na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 100.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace spolku Senioři České republiky, z.s. m.o. Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 89.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Spolku rybářů OKOUN Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 171.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 111.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5              Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Chvalovice na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 165.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u je  poskytnutí individuální dotace Vinařskému spolku Chvalovice, o.s. na spolkovou činnost v roce 2022 ve výši 229.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 6 – Inventarizace majetku obce – složení inventarizačních komisí

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   stanovený harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 31.12.2021 v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 2/2011 a dále  s ch v a l u j e  jmenování členů inventarizačních komisí do čtyř dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komise a stanovení rozsahu jejich kompetencí: 1. DIK – Josef Šerka, Roman Vaněk, Eva Vaňková – hasičská zbrojnice, hasičská garáž, garáž údržby zeleně. 2. DIK – Jaromír Jelínek, Hana Hrušková, Eva Vaňková – kulturní dům, pivnice, klubovna. 3. DIK Jan Nezval, Josef Šerka, Eva Vaňková – stodola, stolárna a majetek v intravilánu obce. 4. DIK –  Eva Vaňková, Martin Fišer, Vladimír Mráz – budova obecního úřadu, budova starého obecního úřadu, ubytovna, ordinace lékaře, Penzion Daníž, pošta, nemovitosti čp. 138, 97, 5, 300, 301 a 302. Hlavní inventarizační komise – Robert Vaněk, Jaromíra Vaculová a Eva Vaňková – fyzická inventura pozemků, dokladové inventury, zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy. Všichni členové inventarizačních komisí dostanou k nastudování výše uvedenou metodiku s tím, že se s touto metodikou seznámí a před zahájením činností inventarizačních komisí proběhne dne 22.12.2021 proškolení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í   příkaz k provedení inventarizace za rok 2021.

Výsledek hlasování:   Pro 5              Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 – Zhodnocení finančních prostředků – obnova ročního termínovaného vkladu – J&T Banka a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   obnovení ročního termínovaného vkladu u J&T Banky a.s. ve výši 40.000.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Dopravní obslužnost – nadstandard 2022

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí příspěvku na financování nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2022 ve výši 138.761,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b)  Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o spolupráci a spolufinancování systému IDS JMK – linky 819 pro rok 2022 se společností Freeport Leisure (Czech republic) s.r.o. ve výši 138.761,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Projednání záměru – rekonstrukce obslužné komunikace p.č. 1045, 1261, k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á   záměr rekonstrukce obslužné komunikace p.č. 1045 a 1261 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 10 – Územní studie – zástavba nových lokalit

a) pozemek p.č. 724/1 k.ú. Chvalovice

b) pozemky p.č. 1074/1, p.č. 1069, p.č. 83, p.č. 84 a p.č. 86 k.ú. Chvalovice

c) pozemky p.č. 112, p.č. 110, p.č. 108, p.č. 106, p.č. 103, p.č. 101, 98/1, p.č. 97, p.č. 996, p.č. 997, p.č. 998 a p.č. 999 k.ú. Chvalovice

 

a) Starosta obce Robert Vaněk seznámil ostatní členy zastupitelstva s návrhem na zpracování územní studie pro zástavbu v lokalitě pozemku p.č. 724/1 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 2 (Bc. Jana Pekárková, Martin Kapečka)    Proti 2(Robert Vaněk, Dušan Zemčík)  Zdrželi se 1 (František Hruška)

Usnesení nebylo přijato

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   návrh na zpracování územní studie na novou lokalitu pro zástavbu v obci – pozemky p.č. 1074/1, p.č. 1069, p.č. 83, p.č. 84 a p.č. 86 k.ú. Chvalovice

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   návrh na zpracování územní studie na novou lokalitu pro zástavbu v obci – pozemky 112, p.č. 110, p.č. 108, p.č. 106, p.č. 103, p.č. 101, 98/1, p.č. 97, p.č. 996, p.č. 997, p.č. 998, p.č. 999 k.ú. Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Záměr směny pozemků v lokalitě 9 RD

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  záměr směny pozemků v lokalitě 9 RD – Obec Chvalovice x Michael Klíč. Směna pozemků bude projednána po vypracování geometrického plánu s přesnou výměrou.  

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Penzion Daníž – stanovení nájemného po rekonstrukci

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zanechání dosavadní výše nájmu pro Penzion Daníž.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Cenové nabídky na univerzální solární dobíjecí stanice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  cenovou nabídku od společnosti JD ROZHLASY s.r.o. na dodání univerzálních solárních stanic SPOT v provedení TIP SPOT – 3 ks. Cenová nabídka činí 621.720,99 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 4            Proti 0            Zdrželi se 1 (Dušan Zemčík)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Žádost o změnu usnesení č. 2021 – 9/46 bod 21) zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení – David Zelníček

Zastupitelstvo obce Chvalovice  r e v o k u j e  usnesení č. 2021 – 9/46 bod č. 21 o dodatku ke smlouvě.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši 130.000,- Kč pro pana Davida Zelníčka. Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření nové smlouvy o zápůjčce.

Výsledek hlasování:   Pro 5                         Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030071104 Chvalovice_Kalina_NN přip.úprava DS p.č. 74/29 a 74/1 k.ú. Chvalovice. Věcné břemeno je zřizováno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.200,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030069155, Chvalovice_Katerinec:NN přip.úpr.DS“ p.č. 170/1 k.ú. Chvalovice

Věcné břemeno je zřizováno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3.800,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Návrh smlouvy o zřízení věcném břemeni č. ZN-014330062269/001-GPM – stavba „Chvalovice_Nový:NN přip.kab.příp.“ p.č. 485/3, 485/9 a 485/10 k. ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330062269/001-GPM – stavba „Chvalovice_Nový:NN přip.kab.příp.“ p.č. 485/3, 485/9 a 485/10 k. ú. Chvalovice. Věcné břemeno je zřizováno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Návrh rozpočtu DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice na rok 2022

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í   návrh rozpočtu DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice na rok 2022.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – ROZPOČET OBCE CHVALOVICE NA ROK 2022

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   vyrovnaný rozpočet obce Chvalovice na rok 2022. tzn., že do rozpočtu nejsou zapojeny zůstatky účtů roku 2021. Výjimku tvoří účelové fondy (bytový, sociální), u kterých je do rozpočtu na rok 2022 zapojena část finančních zůstatků přechozího roku. Příjmy: 136.871.700,-- Kč, výdaje: 136.631.600 a financování: 240.100,-- Kč.
Při schvalování rozpočtu došlo ke změně výše závazných ukazatelů u výdajů a to: PAR 3419 = 335.700,-- Kč, PAR 3421 = 1.595.000,-- Kč, PAR 3429 = 1.491.000,-- Kč, PAR 3639 = 36.958.400,-- Kč, PAR 5512 = 1.030.500,-- Kč. 

Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Závazným ukazatelem pro schválení rozpočtu je příslušný paragraf. Změny rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními a změnami rozpisu.

Výsledek hlasování:  Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Zápisy finančního výboru

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši   3.783.328.,63 Kč dle zápisů finančních výborů č. 43/2021, 45/2021 a 49/2021

Výsledek hlasování:   Pro  5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zápis finančního výboru č. 44/2021

- o vyúčtování dotací – opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů (smlouva č. RD 66/2021 = 100.000,- Kč, č. RD 13/2021= 100.000,- Kč, RD 43/2021= 73.476,50,- Kč, RD 28/2021= 100.000,- Kč, RD 68/2021= 100.000,- Kč, RD 63/2021= 13.163,- Kč, v celkové výši 486.639,50 Kč.

- o vyúčtování dotací na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

 (smlouvy č. L49/2021=2.000,- Kč, L116/2021=2.000,- Kč, L117/2021=2.000,- Kč, L69/2021=2.000,- Kč, L84/2021=4.000,-Kč, v celkové výši 12.000,- Kč.

- o vyúčtování dotací pro dítě – rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje předškolní a školské zařízení a dotace studující zletilé osobě (smlouvy č. S 50/2021 = 2.709,- Kč, S 47/2021 = 14.000,- Kč, S 20/2021 = 24.000,- Kč, S 13/2021 = 8.000,- Kč, S 26/2021 = 17.954,- Kč, S 34/2021 = 8.649,- Kč, S 35/2021 = 13.984,- Kč, v celkové výši 89.296,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zápis finančního výboru č. 46/2021

- o vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu obce Chvalovice (smlouvy č. I 1/2021 = 64.534,- Kč, I 2/2021 = 5.560,- Kč, I 3/2021 = 5.000,- Kč, C 2/2021 = 10.000,- Kč, I 4/2021 = 1000.000,- Kč, I 5/2021 = 60.000,- Kč, I 6/2021 = 14.679,80 Kč, I 7/2021 = 19.930,- Kč, I 8/2021 = 5.000,- Kč) v celkové výši 284.703,80 Kč.

- o vyúčtování dotací – opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů (smlouva č. RD 53/2021 = 70.000,- Kč, RD 64/2021 = 65.935,- Kč) v celkové výši 135.935,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zápis finančního výboru č. 47/2021

- o vyúčtování dotací  - opravy, rekonstrukce a modernizace RD a bytů (smlouva č. RD 56/2021 = 10.812,- Kč,  RD 67/2021 = 61.820,- Kč) v celkové výši 72.632,- Kč.

- o vyúčtování dotací na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby (smlouva č. L 71/2021 = 2.000,- Kč)

- o vyúčtování dotací pro dítě – rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje předškolní a školské zařízení a dotace studující zletilé osobě (smlouva č. S 50/2021 = 20.000,- Kč, S 86/2021 = 7.043,- Kč) v celkové výši 27.043,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro  5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zápis finančního výboru č. 48/2021

- o provedené kontrole účelového poskytnutí individuální dotace na spolkovou činnost spolku Sportovní klub Chvalovice, z.s.

Finanční výbor navrhuje vratku ve výši 99.350,- Kč a to s ohledem na uzavřenou smlouvu a podmínky účelovosti nakládání s poskytnutými dotačními prostředky.

Výsledek hlasování:   Pro  5            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 13/2021. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce dále uděluje pravomoc starostovi obce ke schválení rozpočtového opatření k dosažení souladu hospodaření s rozpočtem obce.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 – Volba přísedících na období 2022 – 2026 – Okresní soud ve Znojmě

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zvolení pana Ing. Bc. Davida Zelníčka Dis., jako přísedícího k Okresnímu soudu ve Znojmě v letech 2022 – 2026. 

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Žádost Sportovního klubu Chvalovice o prominutí dluhu

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prominutí dluhu ve výši 99.350,- Kč Sportovnímu klubu Chvalovice z.s.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – VZ – Pořízení malotraktoru s příslušenstvím – nabídka GRONTECH-AGRO s.r.o. – dodatečná výbava k čelní šípové radlici

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   pořízení dodatečné výbavy k čelní šípové radlici (osvětlení radlice, pryžový břit, plynule nastavitelné plazy, odpružení břitu). Nabídková cena činí částku 26.790,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  dodatek ke smlouvě kupní  na dodání malotraktoru s příslušenstvím od společnosti GRONTECH-AGRO s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 4             Proti 0            Zdrželi se 1 (Bc. Jana Pekárková)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 - Plán práce SDH a JSDH obce Chvalovice pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  plán práce SDH a JSDH obce Chvalovice pro rok 2022. 

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 25 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2021

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice za rok 2021. 

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 26 – Obecně závazná vyhláška obce Chvalovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   obecně závaznou vyhlášku obce Chvalovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 27 – Cenové nabídky na akce: rekonstrukce bytu čp. 5, oprava VO na hřišti, přepojení VO z RVO02 na RVO01

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   cenovou nabídku společnosti ELSPACE s.r.o. na akce rekonstrukce bytu čp. 5 – nabídková cena činí částku 78.580,- Kč bez DPH, oprava VO na hřišti – nabídková cena činí částku 25.260,- Kč bez DPH, přepojení VO z RVO02 na RVO01 – nabídková cena činí částku 57.575,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 28 – Sportovní klub Chvalovice, z.s. – elektrická energie

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   návrh na podporu sportu a snížení nákladů Sportovnímu klubu Chvalovice, z.s. – náklady spojené s úhradou elektrické energie budou ponechány v režii obce Chvalovice, a to od posledního vyúčtování v 05/2021.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 29 - Diskuze

Starosta obce Chvalovice otevřel diskuzi a seznámil ostatní členy zastupitelstva se zprávou Policie ČR o dopravních závadách v místní části Hatě. Konstatoval, že bude vyvoláno jednání se společností Excalibur o řešení vzniklé situace.

Dále konstatoval, že nadále probíhá oprava nemovitosti čp. 5, kde byla objednána garážová vrata, kuchyňská linka, dlažba do koupelny a vstupní dveře.

Dále vystoupila paní Bc. Jana Pekárková a konstatovala, že se plánovaná akce zpívání u vánočního stromu konat nebude. Starosta obce Robert Vaněk doplnil, že vzhledem k vývoji nepředvídatelných vládních nařízení se nebude konat ani tradiční slavnostní přípitek k novému roku 2022. Dále požádala o dodání příspěvků a podnětů do připravovaného zpravodaje.

Starosta obce požádal Bc. Janu Pekárkovou, aby na nejbližší jednání zastupitelstva obce předložila kroniky obce za období od 2017–2020 k projednání a schválení.

 

Starosta obce Robert Vaněk, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2021-11/48 jednání v 19.50 hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 20.12.2021

 

Výpis usnesení byl vyhotoven dne 27.12.2021

 

                                                                                    …………………………………

                                                                                      Robert Vaněk - starosta obce

                                              

                                                                                   …………………………………

                                                                               František Hruška – místostarosta obce

Datum sejmutí: 14. 1. 2022 Zodpovídá: Vladimír Mráz

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 311
TÝDEN: 311
CELKEM: 1117700

Aktuální teplota

17.1.2022 20:09

Aktuální teplota:

2,7 °C

Vlhkost:

89,4 %

Rosný bod:

1,1 °C

17.1.2022 20:09

Aktuální teplota:

-0,8 °C

Vlhkost:

100 %

Rosný bod:

-0,8 °C

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

17.1.2022 20:08

Aktuální teplota:

1,5 °C

Vlhkost:

85,9 %

Rosný bod:

-0,6 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U

Pozvánka

košt