Obec Chvalovice
Chvalovice

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice č. 2022 - 4/52 ze dne 10.5.2022

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2022 – 4/52 konaného dne 10.5.2022

 

 

 

Přítomni: Robert Vaněk, Jaromír Jelínek, Martin Kapečka, Dušan Zemčík, František Hruška, Bc. Jana Pekárková, Ing. Ladislav Hájek

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Františka Hrušku a pana Dušana Zemčíka, zapisovatele pana Vladimíra Mráze o průběhu zasedání ZO č. 2022 – 4/52.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO
 4. Návrh na směnu pozemků v lokalitě 9RD – část p.č. 1408/2 a část pozemku p.č. 1407/2 (nově p.č. 1408/2) za část pozemku 1409 (nově p.č. 1409/2 a 1409/4) k.ú. Chvalovice
 5. Zprávy o vyhodnocení a posouzení nabídek k výběrovým řízením:

a) Chvalovice – Hatě, oprava místní komunikace k celnímu skladu

b) Chvalovice – výběr fyzické ostrahy

c) Rekonstrukce WC na kulturním sále

 1. Programové dotace: projednání přijatých žádostí:

a) Péče o zdraví a podpora zdravotně handicapovaných v roce 2022

b) Pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo v roce 2022

 1. Dotace pro rok 2022: projednání přijatých žádostí:

a) Individuální dotace pro dítě – rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje předškolní a školské zařízení a dotace studující zletilé osobě

      b) Individuální dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

 1. Žádost o mimořádnou dotaci – Klub vojenské historie ROTO Chvalovice
 2. Prodej pozemku - p.č. 724/63 (odděleno z p.č. 724/13) k.ú. Chvalovice
 3. PK Zvěřina s.r.o. – žádost o prodloužení termínu na akci: Chvalovice stavební úpravy, změna užívání na bytový dům (čp. 44)
 4. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030072785/002-ELSP: „Chvalovice_Obec:NN přip.kab.paprsek“ – na p.č. 74/31 k.ú. Chvalovice
 5. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030069966/001-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přip.rozš.DS“ – rozvody NN pro lokalitu 9RD
 6. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030070047/007-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přel.vvNN“ – přeložka venkovního vedení NN – „NÁVES“
 7. Základní škola a Mateřská škola Vrbovec a Obec Vrbovec – poděkování za poskytnutí finančního daru
 8. Podnájem prostor v Penzionu Daníž - služby
 9. Nájem nemovitosti čp.175 a čp.176
 10. Nabídky na:
 1. Technický dozor a koordinátor BOZP – Oprava místní komunikace k celnímu skladu
 2. Upřesnění cenové nabídky na cyklo boxy do Penzionu Daníž
 3. Hákový kontejner k traktoru na odpady
 1. Zahájení výběrových řízení:
 1. Pojezdová sekačka
 2. Pošta – obslužný pult vč. vybavení
 3. Komunikace sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci
 1. Kulturní léto 2022
 2. Zápis finančního výboru
 3. Rozpočtové opatření

Starosta obce Robert Vaněk navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

 1. Zhodnocení finančních prostředků obce
 2. Žádost o zápůjčku z fondu rozvoje bydlení – Trojan

Paní Bc. Jana Pekárková navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující bod:

 1. Novostavba RD se třemi byty a provozovnou pošty – aktuální stav
 2. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0                       Zdrželi se 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   zprávu o kontrole usnesení a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0                       Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Návrh na směnu pozemků v lokalitě 9RD – část p.č. 1408/2 a část pozemku p.č. 1407/2 (nově p.č. 1408/2) za část pozemku 1409 (nově p.č. 1409/2 a 1409/4) k.ú. Chvalovice

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e  návrh na směnu pozemků – části pozemků p.č. 1408/2 a 1407/2 (nově 1408/2) s veškerými přípojkami na inženýrské sítě za části pozemku p.č. 1409 (nově 1409/2 a 1409/4) k.ú. Chvalovice. V případě rozšíření výstavby v dané lokalitě by pak dále požadoval další stavební pozemek s veškerými přípojkami na inženýrské sítě.

Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0                       Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice vzhledem k nevýhodnosti směny pozemků  u k o n č u j e investiční akci „Inženýrské sítě pro 9RD“ odstoupením od jejího záměru. Veškeré vynaložené náklady spojené s projektovou dokumentací a vydáním stavebních povolení bere jako zmařenou investici  a  s ch v a l u j e  vyřazení z evidence nedokončených investic jako zmařenou investici.

Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0                       Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 – Zprávy o vyhodnocení a posouzení nabídek k výběrovým řízením:

a) Chvalovice – Hatě, oprava místní komunikace k celnímu skladu

b) Chvalovice – výběr fyzické ostrahy

c) Rekonstrukce WC na kulturním sále

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   zprávu z jednání o posouzení a hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na akci „Chvalovice – Hatě, oprava místní komunikace k celnímu skladu“.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zadání zakázky „Chvalovice – Hatě, oprava  místní komunikace k celnímu skladu“ firmě COLAS CZ, a.s., Hakenova 3640/21, 66902  Znojmo a dále  s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo za cenu 6.950.719,83 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále  p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek. V případě neuzavření smlouvy bude uzavřena smlouva s druhým v pořadí, firmou IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno za cenu 7.483.634,95 Kč bez DPH.  

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  zrušení zadávacího řízení  „Chvalovice_výběr fyzické ostrahy“

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   zadání zakázky „Rekonstrukce WC – kulturní dům Chvalovice“ firmě VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, 670 21  Znojmo a dále 

s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o dílo za cenu 949.761,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Chvalovice dále   p o v ě ř u j e  starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude podepsána po uplynutí 15-ti denní lhůty pro podání námitek. V případě neuzavření smlouvy bude uzavřena smlouvy s druhým v pořadí, firmou ATLANTA a.s., U Atlanty 162, 671 81 Nový Šaldorf za cenu 996.931,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 6 – Programové dotace: projednání přijatých žádostí

a) Péče o zdraví a podpora zdravotně handicapovaných v roce 2022

b) Pro spolky se sídlem mimo obec Chvalovice v okrese Znojmo v roce 2022

 

a1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč panu Jiřímu Petružálkovi, Dukelských Bojovníků 132, Znojmo. Dotace se poskytuje na rehabilitační pobyt v lázních Adeli Piešťany pro jeho bratra, pana Marka Petružálka.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.     

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí dotace ve výši 36.000,- Kč paní Dagmar Mazáčové, Těšetice 205, 671 61  Prosiměřice. Dotace se poskytuje na neurorehabilitační program Arca Therapy pro dceru Lucii Mazáčovou.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a3.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí dotace ve výši 84.052,- Kč paní Lence Klebanové, Lukov 90, Znojmo. Dotace se poskytuje na pořízení rehabilitačních pomůcek – motomed a vertikalizační stůl pro syna Lukáše Klebana.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a4.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 18.000,- Kč paní Leoně Koníčkové, Pasteurova 7, Znojmo. Dotace se poskytuje na rehabilitaci s fyzioterapeutem pro dceru Andělu Koníčkovou.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a5.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč panu Jiřímu Hájkovi, Chvalovice 1, Znojmo. Dotace se poskytuje na náklady na lékařskou péči – operace a zdravotní pomůcky.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 1 (Ing. Ladislav Hájek)

Usnesení bylo schváleno.

 

a6.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 57.895,- Kč paní Janě Bendové, Za Sokolovnou 496, Dobšice. Dotace se poskytuje na léčebný pobyt v lázních Klimkovice pro syna Matyáše Bendy.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a7.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč paní Haně Kučerové Andělové, Bolzánova 31F, Znojmo. Dotace se poskytuje na nákup paruky.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

a8.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 84.052,- Kč paní Marcele Müllerové, Boskovštejn 3, Znojmo. Dotace se poskytuje na intenzivní neurosenzorickou terapii ve Verheul centru, Arcada centrum pro syna Marka Müllera.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b1.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 58.600,- Kč pro Plavecký klub Znojmo, z.s.. Dotace se poskytuje na pořízení sluchátek a vysílaček pro plavce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b2.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč pro Spolek rodičů a přátel SVČ Znojmo na uspořádání akce Diamantbraní (ozvučení, technické zabezpečení, kameraman, fotograf)

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b3.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l u j e  poskytnutí dotace Policejnímu sportovnímu klubu Znojmo.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b4.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí dotace SDH Lukov ve výši 29.182,- Kč na pořízení elektronické časomíry.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b5.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 53.000,- Kč Taneční country skupině Zuzana, a.s.. Dotace se poskytuje na úhradu startovného, ubytování na soutěžích a soustředění,  a pronájem tělocvičny.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b6.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Mysliveckému spolku Vrbovec. Dotace se poskytuje na odchov a vypuštění bažanta ke zvýšení populace.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b7.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 90.000,- Kč spolku Dyjavánek Znojmo z.s.. Dotace se poskytuje na nákup krojového vybavení, nákup hudebních nástrojů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b8.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolku Patchworkový klub Znojmo. Dotace se poskytuje na nákup materiálu na šití výrobků pro novorozence. 

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b9.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 65.000,- Kč pro spolek Rodinné centrum Maceška, z.s.. Dotace se poskytuje na služby odborných lektorů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b10.) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   n e s ch v a l u j e  poskytnutí dotace pro spolek International Policie Association, sekce Česká republika z.s., územní skupina č. 204 – Znojmo.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b11.) Zastupitelstvo obce  Chvalovice   n e s ch v a l u j e  poskytnutí dotace pro spolek FCC SK ÚNANOV, z.s.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b12.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 31.000,-  pro SK GPOA Znojmo. Dotace se poskytuje na letní soustředění mládežníků, nákup hracího materiálu – hodiny, šachovnice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b13.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  n e s ch v a l  u j e  poskytnutí dotace spolku Popice Charlese „Sealsfielda“, z.s.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b14.) Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e  poskytnutí dotace Rodičovskému spolku při MŠ Republiky, z.s., Znojmo.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b15.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí dotace ve výši 14.000,- Kč Spolku přátel Hroznové kozy. Dotace se poskytuje na pořízení ručního vozíku a zástěr pro hotaře.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b16.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč spolku Hudbaznojmo, z.s. Dotace se poskytuje na honoráře umělců.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b17.) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč spolku Asociace Vodních sportů Znojmo, z.s.. Dotace se poskytuje na zajištění časomíry s obsluhou, rozhodčí, pronájem sportovního vybavení, aparatura a ozvučení.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.    

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0           Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 – Dotace pro rok 2022: projednání přijatých žádostí:

a) Individuální dotace pro dítě – rodiči nezletilého dítěte, které navštěvuje předškolní a školské zařízení a dotace studující zletilé osobě

b) Individuální dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   poskytnutí individuálních dotací pro děti – rodičům nezletilých dětí, které navštěvují předškolní a školní zařízen a dotaci studujícím zletilým osobám dle žádosti č. S1/2022 – S84/2022 v celkové výši 1.384.000,- Kč. Seznam jednotlivých žádostí je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0                       Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuálních dotací na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby dle žádostí L1/2022 – L119/2022 v celkové výši 538.000,- Kč. Seznam jednotlivých žádostí je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0                       Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Žádost o mimořádnou dotaci – Klub vojenské historie ROTO Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč Klubu vojenské historie ROTO Chvalovice  na pořízení lafety dvojčete těžkých kulometů do střelecké místnosti pohraniční pevnosti MJ-S 4 „Zatáčka“. Pořizovací cena činí částku 280.000,- Kč. Rozdíl v dotaci a konečnou cenou bude hrazen z prostředků Klubu vojenské historie ROTO Chvalovice, z.s. a jeho členů.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 5             Proti 2 (Dušan Zemčík, František Hruška)        Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 9 – Prodej pozemku - p.č. 724/63 (odděleno z p.č. 724/13) k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodej pozemku p.č. 724/63 o výměře 10m2 k.ú. Chvalovice. Cena nemovitosti činí 1.250,- Kč/m2 + DPH. Záměr prodeje nemovitosti s právem zpětné koupě byl po stanovenou dobu řádně zveřejněn na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Chvalovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

Bod č. 10 – PK Zvěřina s.r.o. – žádost o prodloužení termínu na akci: Chvalovice stavební úpravy, změna užívání na bytový dům (čp. 44)

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   prodloužení termínu předání rozšířeného díla na akci Chvalovice stavební úpravy, změna užívání na bytový dům čp. 44 do 30.9.2022.

Výsledek hlasování:  Pro 7              Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030072785/002-ELSP: „Chvalovice_Obec:NN přip.kab.paprsek“ – na p.č. 74/31 k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030072785/002-ELSP: Chvalovice_Obec:NN přip.kab.paprsek“ – na p.č. 74/31 k.ú. Chvalovice (přípojka NN pro kamerový bod).  Věcné břemeno je zřizováno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030069966/001-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přip.rozš.DS“ – rozvody NN pro lokalitu 9RD

Zastupitelstvo obce Chvalovice   n e s ch v a l u j e  návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030069966/001-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přip.rozš.DS“ – rozvody NN pro lokalitu 9RD.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030070047/007-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přel.vvNN“ – přeložka venkovního vedení NN – „NÁVES“

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:ZN-001030070047/007-PKEL: „Chvalovice_Obec:NN přel.vvNN“ – přeložka venkovního vedení NN – „NÁVES“. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou náhradu ve výši 22.200,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Základní škola a Mateřská škola Vrbovec a Obec Vrbovec – poděkování za poskytnutí finančního daru

Zastupitelstvo obce Chvalovice   b e r e   n a   v ě d o m í  poděkování ZŠ a MŠ Vrbovec a obce Vrbovec za poskytnutí finančního daru.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Podnájem prostor v Penzionu Daníž - služby

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e   n a   v ě d o m í  ukončení nájemního vztahu v podnájmu v prostorách Penzionu Daníž a  s ch v a l u j e  zveřejnění záměru podnájmu nebytových prostor v Penzionu Daníž za účelem poskytování služeb. Cena podnájmu činí částku 6.000,- Kč + zálohy na energie.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 16 – Nájem nemovitosti čp. 175 a čp. 176

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  výpověď nájemního vztahu se společností Business Activity International Ltd. v nemovitostech čp. 175 a 176 do 31.12.2022.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 1 (Robert Vaněk)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Nabídky na:

a) Technický dozor a koordinátor BOZP – Oprava místní komunikace k celnímu skladu

b) Upřesnění cenové nabídky na cykloboxy do Penzionu Daníž

c) Hákový kontejner k traktoru na odpady

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  nabídku na technický dozor a koordinátora BOZP na akci „Oprava místní komunikace k celnímu skladu pana Ing. Milana Herziga. Nabídková cena činí částku 76.837,40 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  r u š í  výběr nabídky od společnosti SIAINVEST s.r.o. na pořízení cykloboxů a   s ch v a l u j e  nabídku od společnosti LogaCool s.r.o., Mohelnice na pořízení 2 kusů cykloboxů (á 4 kola)  do Penzionu Daníž za cenu 109.853,82 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  nabídku od společnosti BLACKNOTE s.r.o. na pořízení hákového kontejneru k traktoru John Deere za cenu 85.690,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Zahájení výběrových řízení:

a) pojezdová sekačka

b) Pošta – obslužný pult včetně vybavení

c) Komunikace sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e    zahájení výběrového řízení na výběr dodavatele pojezdové sekačky. Pro podání nabídek budou osloveny firmy:

1. GRONTECHAGRO s.r.o., Brněnská 191, Velké Pavlovice, IČ:03944816

2. AGROCENTRUM ZS s.r.o., Stránecká Zhoř 120, Měří, IČ:27687236

3. AGRICO, s.r.o., Čapkova 802, Týniště nad Orlicí, IČ:49286838

Výsledek hlasování:  Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e    zahájení výběrového řízení na pořízení obslužného pultu včetně vybavení do provozovny pošty. Osloveny budou firmy:

1. DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo, Družstevní 3615/8, Znojmo, IČ:00030619

2. LENZA spol. s r.o., Pod Skálou 104, Hnanice, IČ:60468726

3. TOKA a.s., Štursova 9/5, Brno, IČ:25518526

4. Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní 1098, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ:00030520

Výsledek hlasování:  Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e    zahájení výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Komunikace sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci“. Jedná se o zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Výsledek hlasování:  Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Kulturní léto 2022

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice    s ch v a l u j e   konání akce „Kulturní léto 2022“ dne 16.7.2022 s rádiem Blaník (moderátor z rádia Blaník, David Deyl a kapela Žlutý pes, kapela Panthenol a moderátor a DJ Hitradia City David Máčala).

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  vstupné na akci zdarma.

Výsledek hlasování:   Pro 4    Proti 3 (Bc. Jana Pekárková, Ing. Ladislav Hájek, Martin Kapečka)     Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 – Zápis finančního výboru

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši  3.215.200,01 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zápis finančního výboru o kontrole přijatých žádostí o poskytnutí individuálních dotací na studium a žádostí o léky.

Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 4/2022. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Zhodnocení finančních prostředků obce

Zastupitelstvo obce Chvalovice    s ch v a l u j e   nabídku společnosti 4Fin na zhodnocení finančních prostředků obce – varianta č. 3 – JET 3 fond fondů, OPF (CZK) CZ0008477189. Vloženy budou finanční prostředky 30.000.000,- Kč. Nabídky jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Žádost o zápůjčku z fondu rozvoje bydlení – Petr Trojan

Zastupitelstvo obce Chvalovice    s ch v a l u j e   poskytnutí zápůjčky z fondu rozvoje bydlení pro pana Petra Trojana, Chvalovice 124, ve výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod 24 – Novostavba RD se třemi byty a provozovnou pošty

Zastupitelstvo obce Chvalovice    b e r e  n a   v ě d o m í  zprávu o stavu probíhajících prací na novostavbě RD se třemi byty a provozovnou pošty.

Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti 0            Zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod 25 - Diskuze

Starosta obce Chvalovice Robert Vaněk otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

 

Starosta obce Robert Vaněk, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2022-4/52 jednání ve  20.15 hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 10.5.2022

Zápis byl vyhotoven dne 17.5.2022

 

 

                                                                                   …………………………………

                                                                                      Robert Vaněk - starosta obce

 

…………………………………    

František Hruška – starosta obce                            

Datum sejmutí: 5. 6. 2022 Zodpovídá: Vladimír Mráz

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 245
TÝDEN: 572
CELKEM: 1174571

Aktuální teplota

28.6.2022 15:00

Aktuální teplota:

31,4 °C

Vlhkost:

44,6 %

Rosný bod:

17,9 °C

28.6.2022 15:00

Aktuální teplota:

19,1 °C

Vlhkost:

69,9 %

Rosný bod:

13,4 °C

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

29.4.2022 09:58

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U

Kulturní léto

kulturní léto