Obec Chvalovice
Chvalovice

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice č. 2022 - 9/57 ze dne 13.09.2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice

č. 2022 – 9/57 konaného dne 13.9.2022

 

Přítomni: Robert Vaněk, Jaromír Jelínek, Dušan Zemčík, František Hruška, Bc. Jana Pekárková, Ing. Ladislav Hájek

Omluveni: Martin Kapečka,

 

Bod č. 1 - Technický bod

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu pana Dušana Zemčíka a pana Františka Hrušku, zapisovatele pana Vladimíra Mráze o průběhu zasedání ZO č. 2022 – 9/57.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 2 - Program jednání

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schváleni programu
 3. Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO
 4. Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace na spolkovou činnost – Patchworkový klub Znojmo, z.s.
 5. Žádost manželů Moniky a Jaroslava Zelinkových o souhlas s prodejem části pozemku pč. 969/3 k.ú. Chvalovice
 6. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Břetislav Galeta
 7. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci: Komunikace sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci Chvalovice – COLAS CZ, a.s.
 8. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce WC KD Chvalovice“ – VHS plus, s.r.o.
 9. Cenové nabídky:
 1. Zájezd na muzikál „Biograf láska“ – divadlo Kalich – ABC TOURS
 2. Projektová dokumentace – autobusová zastávka u cukrárny – Silniční a vodohospodářské projekce, Těšetice
 3. Studie proveditelnosti – Křižovatka I/38 se silnicí III/40834 (směr Dyjákovičky) – NOMU projekt s.r.o., Znojmo
 4. Sportovní hala – běžecký pás – TOPSPORT Znojmo
 5. Kulturní sál – pivnice - chladnička
 6. Kolumbárium
 1. Senioři ČR, z.s.
 2. Žádosti o poskytnutí finančního daru – porodné – Šárka Pokorná
 3. Pronájem části nemovitosti čp. 35
 4. Směrnice o poskytování cestovních náhrad – aktualizace
 5. Statut sociálního fondu – stravenkový paušál
 6. Zápis/y finančního výboru
 7. Zápis kontrolního výboru
 8. Rozpočtové opatření

Starosta obce Robert Vaněk navrhuje přidat do programu jednání zastupitelstva obce následující body:

Doplnění bodu

9 g) Nabídka na oboustranný tříradliční pluh – GrontechAgro s.r.o.

   h) Nabídka na projektovou dokumentaci – Rekonstrukce a přístavba teras – Penzion Daníž –
      L. Stručovský

   ch) Nabídka na úpravu projektové dokumentace – cyklostezka Chvalovice – Hatě – Matula projekt s.r.o.

 1. Návrhy na směny/odkupy pozemků – Cyklostezka – Chvalovice - Hatě
 2. Nabídky – fotovoltaické elektrárny na objekty obce
 3. Žádost o změnu účelu využití dotace na spolkovou činnost

a) Spolek rybářů OKOUN Chvalovice

b) Taneční country skupina Zuzana, z.s.

 1. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na rozšíření PUPMTRACK DRÁHY – Way to Nature, s.r.o.
 2. Vyřazení majetku – Ford Transit
 3. Zhodnocení finančních prostředků
 4. Diskuze

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0                       Zdrželi se 

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých zasedání ZO

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   zprávu o kontrole a plnění úkolů uložených z minulého zasedání.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 4 – Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace na spolkovou činnost – Patchworkový klub Znojmo, z.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prodloužení termínu čerpání dotace na spolkovou činnost spolku Patchworkový klub Znojmo, z.s. Nový termín je stanoven do 30.11.2022.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek k VPS a pověřuje starosty obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:  Pro 6              Proti 0                         Zdrželi se 0   

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 5 –  Žádost manželů Moniky a Jaroslava Zelinkových o souhlas s prodejem části pozemku pč. 969/3 k.ú. Chvalovice

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  vzdání se práva zpětné koupě, které vzniklo kupní smlouvou ze dne 5.5.2021 (V-4512/2021-713), k pozemku parc.č. 959/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Chvalovice, vzniklého geometrickým plánem vyhotoveným a ověřeným Ing. Michalem Sochorem, geodetické práce, pod číslem plánu 1309-650/2022. Na uvedeném pozemku se nachází novostavba sousedního vlastníka.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  u d ě l u j e   s o u h l a s    vlastníkům nově vzniklého pozemku parc.č. 954/4 k.ú. Chvalovice o výměře 2 m2, manželům Monice a Jaroslavu Zelinkovým, pro úplatný převod ve prospěch třetí osoby.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 6 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Břetislav Galeta

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 151.630,-- Kč panu Břetislavu Galetovi, vzhledem k tomu, že nemovitost na kterou byly poskytnuty dotace na opravu, rekonstrukci a modernizaci domu a bytu dle VPS č. RD 69/2016 (55.966,-- Kč) a dle VPS č. RD 26/2020 (95.664,-- Kč) byla převedena na osobu blízkou.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 7 – Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci: Komunikace sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci Chvalovice – COLAS CZ, a.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Komunikace, sklepy, točna, stračí stezka, chodníky a parkovací stání v obci Chvalovice – COLAS CZ, a.s.

Předmět díla původní smlouvy o díle se mění o méněpráce a vícepráce. Cena díla se zvyšuje o 949.084,48 Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově 8.315.315,49 Kč bez DPH a prodlužuje se termín dokončení díla do 30.11.2022.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 8 – Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce WC KD Chvalovice“ – VHS plus, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce WC KD Chvalovice“ se společností VHS plus, s.r.o..  Předmětem dodatku je cena díla a termín dokončení. Cena díla se zvyšuje o 86.357,34 Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově 1.036.118,98 Kč bez DPH. Termín dokončení 16.11.2022.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

Bod č. 9 – Cenové nabídky:

a) Zájezd na muzikál „Biograf láska“ – divadlo Kalich – ABC TOURS

b) Projektová dokumentace – autobusová zastávka u cukrárny – Silniční a vodohospodářské   projekce, Těšetice

c) Studie proveditelnosti – Křižovatka I/38 se silnicí III/40834 (směr Dyjákovičky) – NOMU projekt s.r.o., Znojmo

d) Sportovní hala – běžecký pás – TOPSPORT Znojmo

e) Kulturní sál – pivnice - chladnička

f) Kolumbárium

g) Nabídka na oboustranný tříradliční pluh – GrontechAgro s.r.o.

h) Nabídka na projektovou dokumentaci – Rekonstrukce a přístavba teras – Penzion Daníž –
      L. Stručovský

ch) Nabídka na úpravu projektové dokumentace – cyklostezka Chvalovice – Hatě – Matula projekt s.r.o.

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku společnosti ABC TOURS – zájezd na muzikál „Biograf láska“ (muzikál s písněmi Hany Zagorové), s tím, že zájemci o muzikál uhradí polovinu ze vstupného. Vstupné na muzikál je 1.250,-- Kč za osobu.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  cenovou nabídku od společnosti Silniční a vodohospodářská projekce, Těšetice 204, 671 61  Prosiměřice na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební povolení pro autobusovou zastávku a parkoviště. Cena za vypracování projektové dokumentace činí 50.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

c) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e   cenovou nabídku společnosti NOMU projekt s.r.o., 28. října 2289/27, Znojmo na vypracování studie stavebního záměru „Křižovatka Chvalovice I/38 a III/40834“ Součástí bude konzultace a odsouhlasení studie PČR. Cena za vypracování studie činí 54.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

d) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  nabídku na pořízení běžeckého pásu TOORX TRX 3000 do posilovny ve Sportovní hale. Pořizovací cena činí částku 49.579, - Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

e) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  pořízení chladící skříně – TEFCOLD FS 2380 na pivnici na kulturním sále. Pořizovací cena činí 41.630, -- Kč bez DPH

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

f) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  zpracování návrhu na realizaci kolumbária na místním hřbitově.

Výsledek hlasování:   Pro 5            Proti 1 (Hruška Fr.)   Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

g) Zastupitelstvo obce Chvalovice  o d k l á d á  projednání nabídek na pořízení oboustranných pluhů za traktory, s tím, že budou předloženy další nabídky.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

h) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  nabídku od Lukáš Stručovského, IČ: 75776391, Sokolovská 2858/3, Znojmo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na „Rekonstrukci a přístavbu teras“ v Penzionu Daníž za cenu 39.000,-- Kč bez DPH

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

ch) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e nabídku od společnosti MATULA projekt s.r.o. na úpravu projektové dokumentace na „Cyklostezku – Chvalovice – Hatě“ za cenu 52.000,-- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 10 – Senioři ČR, z.s.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e   převzetí majetku od spolku Senioři ČR, místní organizace, z.s. – a to – party stan 6 x 8 m s pořizovací cenou ve výši 20.158,-- Kč, 2 kusy elektrického zásobníku zn. Heidi s pořizovací cenou 7.198,-- Kč, fotoaparát zn. CANON EOS M10 vč. brašny a paměťové karty s pořizovací cenou 10.627,-- Kč a rádio zn. Panasonic SGPM s pořizovací cenou 7.142,-- Kč do majetku obce Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í  zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na spolkovou činnost schválenou usnesením zastupitelstva obce Chvalovice č. 2021 – 11/48 bod 5 d) ze dne 20.12.2021.

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 11 – Žádosti o poskytnutí finančního daru – porodné – Šárka Pokorná

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč paní Šárce Pokorné za narozené dítě. Dcera Amélie Pokorná se narodila 6.7.2022.

Zastupitelstvo obce Chvalovice dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 12 – Pronájem části nemovitosti čp. 35

Zastupitelstvo obce Chvalovice   o d k l á d á  projednání pronájmu nebytových prostor v budově čp.35 (bývalá ordinace, pošta). Byla předložena jedna nabídka od pana Václava Šumpicha na zřízení prodejny dekorací, dárkových předmětů a květin, s tím, že zájemce nabídl nižší cenu za pronájem prostor (100,-- Kč/ m2), než která byla oznámena v záměru pronájmu nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  podání inzerátu s nabídkou pronájmu nebytových prostor do místních novin (Znojemsko, Znojemský týden)

Výsledek hlasování:   Pro 4             Proti 0           Zdrželi se 2 (Vaněk Rob., Jelínek Jar.)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 13 – Směrnice o poskytování cestovních náhrad – aktualizace

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  směrnici o poskytování cestovních náhrad. Aktuální sazba stravného dle prováděcích právních předpisů dle vyhlášky č. 589/2020 Sb. za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 131,- Kč

b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 200,- Kč

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 312,- Kč

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 14 – Statut sociálního fondu – stravenkový paušál

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e   Statut sociálního fondu obce Chvalovice.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 15 – Zápisy finančního výboru

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  zápis č. 22/2022 o projednání vyúčtování dotací

– individuální dotace na léky, vitamíny, zdravotnické potřeby a služby v celkové výši 64.000,- Kč (smlouva č. L90/2022 ve výši 4.000,- Kč, smlouva č. L4/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L64/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L 68/2022 ve výši 2.000,- Kč, smlouva č. L69/2022 ve výši 2.000,- Kč, smlouva č. L65/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L 19/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L5/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L110/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L30/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. L29/2022 ve výši 6.000,- Kč, smlouva č. 103/2022 ve výši 2.000,- Kč, smlouva č. L56/2022 ve výši 4.000,- Kč, smlouva č. L102/2022 ve výši 2.000,- Kč)

individuální dotace pro dítě, které navštěvuje předškolní a školské zařízení a dotace na studující zletilé osobě v celkové výši 142.140,-- Kč. (smlouva č. S22/2022 ve výši 24.000,- Kč, smlouva č. S72/2022 ve výši 18.000,- Kč, smlouva č. S31/2022 ve výši 8.761,- Kč, smlouva č. S57/2022 ve výši 14.000,- Kč, smlouva č. S66/2022 ve výši 28.000,- Kč, smlouva č. S73/2022 ve výši 18.000,- Kč, smlouva č. S51/2022 ve výši 13.379,- Kč, smlouva č. S35/2022 ve výši 18.000,- Kč.)

- individuální dotace smlouva č. I2/2022 ve výši 4.000,- Kč.

- individuální dotace na letní příměstský tábor v celkové výši 16.500,- Kč

- individuální dotace na vybudování přístupové cesty C1/2021 ve výši 10.000,- Kč

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  úhradu předložených faktur v celkové výši           5.638.317,22 Kč, dle zápisů finančního výboru č. 21/2022 a 23/2022.

Výsledek hlasování:   Pro 4            Proti 0            Zdrželi se 2 (Pekárková J. a Hájek L.)

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 16 – Zápis kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  zápis kontrolního výboru č. 1/2022 ze dne 22.8.2022.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 17 – Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s ch v a l u j e  rozpočtové opatření č. 9/2022. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0             Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 18 – Návrhy na směny/odkupy pozemků – Cyklostezka – Chvalovice - Hatě

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 1102, 1103 a 1104 k.ú. Chvalovice, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního pozemkového úřadu.  

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Chvalovice  b e r e  n a  v ě d o m í  příslib směny části pozemku p.č. 1159 k.ú. Chvalovice za části pozemků p.č. 77/1 a p.č. 1074/1 k.ú. Chvalovice.

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  zahájení jednání ve věci směny pozemků p.č. 1105, 1168 a 1215 k.ú. Chvalovice za odpovídající pozemky ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 19 – Nabídky – fotovoltaické elektrárny na objekty obce

Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e  podání žádostí výrobce elektřiny o připojení zařízení NN na distributora – E.GD a.s. – jedná se o odběrná místa Garáž údržby, Sportovní halu a ubytovnu.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 20 - Žádost o změnu účelu využití dotace na spolkovou činnost

a) Spolek rybářů OKOUN Chvalovice

b) Taneční country skupina Zuzana, z.s.

 

a) Zastupitelstvo obce Chvalovice  s c h v a l u j e   změnu účelu využití dotace dle VPS PO8/2022 na spolkovou činnost pro Spolek rybářů OKOUN Chvalovice.

Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce k uzavření a podpisu dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

b) Zastupitelstvo obce Chvalovice   s c h v a l u j e  změnu účelu využití dotace dle VPS ZS 5/2022 pro Taneční Country skupinu Zuzana, z.s.

Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce k uzavření a podpisu dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 21 – Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na rozšíření Pumptrack dráhy – Way to Nature, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rozšíření Pumptrack dráhy se společností Way to Nature s.r.o. Předmětem dodatku je prodlužení termínu dokončení díla do 30.4.2023, vzhledem k nutnému servisu/opravě některých stávajících dílů Pumptrack dráhy.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 22 – Vyřazení majetku – Ford Transit

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  vyřazení vozu Ford Tranzit SPZ 5B50203, r.v. 2004. 

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 23 – Zhodnocení finančních prostředků

Zastupitelstvo obce Chvalovice   s ch v a l u j e  nabídku ČSOB a.s. na termínovaný účet na 6 měsíců s úrokovou sazbou 6,70 % p.a. ve výši 50.mil. Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti 0             Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Bod č. 24 – Diskuze

Starosta obce Robert Vaněk otevřel diskuzi. Starosta obce poděkoval zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období.  

 

Starosta obce Robert Vaněk, ukončil po projednání všech bodů programu č. 2022-9/57 jednání ve 20.00 hodin.

 

Ve Chvalovicích dne 13.9.2022

Výpis usnesení byl vyhotoven dne 20.9.2022

 

                                                                                      Robert Vaněk - starosta obce

    

František Hruška – místostarosta obce

Datum sejmutí: 7. 10. 2022 Zodpovídá: Vladimír Mráz

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 105
TÝDEN: 931
CELKEM: 1208346

Aktuální teplota

5.10.2022 11:45

Aktuální teplota:

14,1 °C

Vlhkost:

71,6 %

Rosný bod:

9 °C

5.10.2022 11:46

Aktuální teplota:

13,5 °C

Vlhkost:

76,3 %

Rosný bod:

9,4 °C

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

29.4.2022 09:58

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U

Kulturní léto

kulturní léto