Obec Chvalovice
Chvalovice

Fond rozvoje bydlení

Nařízení č. 1/2024,

 

o stanovení pravidel pro poskytování zápůjček z Peněžního fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace bytového fondu v obci Chvalovice 

 

 

 

            Zastupitelstvo obce Chvalovice schválilo na svém zasedání konaném dne 23.1.2024 usnesením č. 2024 - 1/16 pod bodem 17). v souladu s ust. § 84 odst. 2, § 84 odst. 3, § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 1. Obec Chvalovice vytváří v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce“ Peněžní fond rozvoje bydlení obce Chvalovice“, (dále jen „Fond“, zkratka „PFRB“), který slouží k poskytování zápůjček určených ke zvelebení obytných budov a staveb na území obce a zlepšení životních bytových podmínek svých občanů.
 2. Právo disponovat prostředky fondu se řídí ustanoveními těchto pravidel.

 

Článek II

Příjmy fondu

 

 1. Příjmy fondu jsou:
 • Převody prostředků z rozpočtu během roku do tohoto účelového peněžního fondu
 • příjmy ze splátek a úroků
 • jiné příjmy.

 

 1. Případné přírůstky Fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Chvalovice a musí být bezezbytku ponechány ve Fondu a naloženo s nimi dle těchto pravidel.

 

Článek III.

Výdaje fondu

 

 1. Prostředky Fondu lze používat výhradně k poskytování zápůjček při úroku 2 % p.a. a lhůtě splatnosti 10 let, respektive v případě požadavku vydlužitele v délce 5 let, včetně roku, v němž byla zápůjčka poskytnuta, maximální výše zápůjčky na jednu smlouvu uzavřenou s vydlužitelem činí 500.000,- Kč.
 2. Adresáty zápůjček z Fondu podle odst. 1 mohou být pouze
 1. osoby fyzické, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby sloužící k bydlení či byty na území obce Chvalovice,
 2. Společenství vlastníků jednotek, které vykonává správu domu rozděleného na jednotky nacházejícího se na území obce Chvalovice,

 

které současně přijmou povinnost poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov, jejich staveb či bytů použít.

 

 1. Výdaji Fondu jsou též úhrady poskytované Komerční bankou a.s., za zřízení a vedení účtu dle čl. VI.

 

 1. Z Fondu se poskytují tyto půjčky:

 

 

 

Poř.

číslo

Název

Úrok

Horní hranice půjčky

 1.  

obnova střechy (krytiny)

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

2.

obnova střehy (konstrukce krovů)

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

zřízení/výměna zdroje vytápění

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

dodatečná izolace proti vlhkosti

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

obnova fasády domu vč. oplechování

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

zateplení obv. pláště domu

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

vybudování WC,koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde není + rekonstrukce

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

výměna výplní stavebních otvorů (okna, vstupní dveře, garážová vrata)

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

změna dispozice vnitřní části bytu

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava elektroinstalace

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava vodoinstalace, včetně odpadů

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava ústředního topení

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

topení – tepelná čerpadla

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

při půdní nást.bytu rušící ploché střechy

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

při vestavbě bytu do půdního prostoru

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

vestavěná kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

fotovoltaické elektrárny na rodinné, či bytové domy

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

solární systémy na ohřev vody na RD, či BD

2% p.a.

do 500.000,-Kč/1byt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jednotlivé druhy zápůjček lze kumulovat. V případě dostatku finančních prostředků lze získat zápůjčku opakovaně u téhož domu a téhož bytu.
 2. Žadatel může požádat o lhůtu splatnosti zápůjčky, tedy jistiny s úrokem ze zápůjčky v trvání 5 nebo 10 let.
 3. Konečné rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky přísluší schválení zastupitelstvu obce. Při podání více žádostí o zápůjčku jsou upřednostněni žadatelé, na jejichž nemovitost nebyla dosud zápůjčka čerpána.
 4. Zápůjčku lze čerpat po dobu zpravidla 6 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční pomoci. Nečerpané finanční prostředky budou Komerční bankou a.s. převedeny zpět na účet Fondu.
 5. Zápůjčka je splácena rovnoměrnými měsíčními splátkami podle smlouvy o zápůjčce.

 

 

Článek IV.

Poskytnutí zápůjčky

 

 1. Osoby, které žádají o zápůjčku z Fondu dle článku IV. odst. 2, mohou zápůjčku získat výhradně na základě podání žádosti a jejím následném projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu obce Chvalovice.

 

 1. Žádost musí obsahovat:
 • jméno žadatele
 • datum narození žadatele
 • adresu trvalého pobytu žadatele
 • přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby či bytu
 1. adresa, číslo popisné, číslo parcely
 2. výpis z katastru nemovitostí či  jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na kterou či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
 3. příslušnou projektovou dokumentaci (je-li podle stavebního zákona vyžadována)
 • předmětnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána zápůjčka, s orientační cenou akce, při svépomocí odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami
 • přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci různých druhů zápůjček je třeba popis provést odděleně
 • předpokládaná lhůta dokončení
 • požadovaná částka úvěru podle tabulek v čl. III.
 • prohlášení žadatele o neexistenci dluhů vůči obci Chvalovice (v případě žadatele SVJ – prohlášení podává jak SVJ, tak vlastníci jednotlivých jednotek v domě)
 • prohlášení žadatele, že v posledních dvou letech před podáním žádosti nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, eventuelně ani proti právnické osobě, jejíž byl po tuto dobu posledních dvou let společníkem či jednatelem (v případě žadatele SVJ – prohlášení podává jak SVJ, tak vlastníci jednotlivých jednotek v domě)
 • prohlášení žadatele, že na jeho majetek není vedeno exekuční řízení a ani nebylo vedeno v době dvou let od podání žádosti a výpis z rejstříků exekučních řízení k osobě žadatele (v případě žadatele SVJ – prohlášení podává jak SVJ, tak vlastníci jednotlivých jednotek v domě;

 

 1. Zastupitelstvo obce vyhodnotí předložené žádosti a rozhodne o poskytnutí a schválení popř. neschválení zápůjček v maximální povolené výši dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4. O výsledku rozhodnutí zastupitelstva obce budou žadatelé vyrozuměni. Žadatelé, kterým byla zápůjčka schválena, budou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce.

 

 1. Žadatelé berou na vědomí, že po schválení zápůjčky obecním zastupitelstvem bude s vydlužitelem uzavřena smlouva o zápůjčce, obsahující zejména maximální zapůjčenou částku, úrok z půjčky a dobu splácení.

 

 1. Žadatelé se zavazují nejpozději do jednoho měsíce od ukončení čerpání zápůjčky z účtu vytvořeného na základě této smlouvy v Komerční bance předložit zapůjčiteli čestné prohlášení o účelově vynaložených finančních prostředcích dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4.  Žadatel bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti je považováno za porušení těchto pravidel a smlouvy o zápůjčce se sankcí odstoupení od smlouvy ze strany obce s účinky od data převodu finančních prostředků na účet žadatele a povinnosti žadatele vrátit do 1 měsíce po doručení odstoupení veškeré vyčerpané finanční prostředky se zákonným úrokem z prodlení od následujícího dne po doručení odstoupení.

 

 1. K zajištění povinnosti ze smlouvy o zápůjčce, spočívající ve vrácení jistiny a sjednaného úroku ze zápůjčky, vydlužitel při podpisu smlouvy o zápůjčce vystaví blanko směnku, bez vyplnění konkrétního směnečného peníze, který bude obec oprávněna vyplnit po prodlení vydlužitele trvajícího více než 90 dnů a směnka je splatná na viděnou.    

 

Článek V.

Smlouva o zápůjčce

 

 1. Po odsouhlasení zápůjčky zastupitelstvem obce je žadatel vyzván k uzavření smlouvy o zápůjčce. Na základě smlouvy o zápůjčce založí Komerční banka a.s. příslušný uživatelský účet výlučně pro žadatele, jakožto vydlužitele a pouze pro účel čerpání předmětné zápůjčky.

 

 1. Smlouva o zápůjčce, resp. společně s dodatkem ke smlouvě o zápůjčce dle čl. IV. odst. 4 tohoto nařízení obsahuje zejména tyto údaje:
 • smluvní strany
 • identifikace typu zápůjčky podle čl. III.
 • celková částka zápůjčky, v případě více druhů i její skladba, včetně vyčíslení úroku z půjčky
 • lhůta splatnosti
 • režim splácení, včetně příslušného dne v měsíci
 • způsob splácení
 • závazek stavebníka k užití zápůjčky k dohodnutému účelu
 • smluvní pokuta za poručení účelovosti (okamžité vrácení + 10 % ze zápůjčky)  
 • smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky při prodlení se splátkami zápůjčky trvající více než 60 dní
 • souhlas žadatele – vydlužitele  s poskytováním informací souvisejících se závazkem žadatele
 • souhlas žadatele – vydlužitele s předkládáním daňových účetních dokladů (faktur) Komerční bance a.s pro čerpání u účtu
 • zajištění povinnosti vrácení zápůjčky se smluveným úrokem vystavenou blanko směnkou
 • povinnost žadatele nejpozději do jednoho měsíce od ukončení čerpání zápůjčky z účtu vytvořeného na základě této smlouvy v Komerční bance předložit zapůjčiteli čestné prohlášení o účelově vynaložených finančních prostředcích dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4. pod sankcí odstoupení obce od smlouvy o zápůjčce.

 

 1. Obec Chvalovice po založení příslušného uživatelského účtu (odst. 1, čl. V.) převede prostředky z Fondu na uživatelský účet žadatele – vydlužitele, přičemž není oprávněna vyplácet jakoukoliv část zápůjčky vydlužiteli v hotovosti.

 

Článek VI.

Režim čerpání prostředků Fondu

 

            Obec Chvalovice prohlašuje, že o způsobu převodů prostředků mezi fondem a účty žadatelů – vydlužitelů a o správě všech pohledávek Fondu uzavřela smlouvu s Komerční bankou a.s., pobočka Znojmo o spolupráci při použití prostředků z Fondu.

 

Článek VII.

Ustanovení doplňková

 

Systém poskytování zápůjček upravených těmito Pravidly podléhá kontrole za strany obce.

 

Článek VIII.

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Nařízení č. 1/2023 o stanovení pravidel pro poskytování půjček z Peněžního fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace bytového fondu v obci Chvalovice účinné od 10.10.2023. 

Článek IX.

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnost dnem 8.3.2024.

 

 

____________________________                               _____________________________

Dušan Zemčík, místostarosta                                       Robert Vaněk, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.2.2024

 

Sejmuto z úřední desky dne: 7.3.2024

 

 

Kompletní pravidla pro poskytování zápůjček z FRB jsou uvedena v níže uvedených přílohách.

Přílohy:

Nařízení obce č. 1/2024 - Fond rozvoje bydlení  Typ: PDF dokument, Velikost: 181.71 kB

Formulář žádosti o zápůjčku z FRB (DOC) (50.5 kB)

 

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:38
TÝDEN:351
CELKEM:1466789

Aktuální teplota

21.5.2024 02:05

Aktuální teplota:

16.1 °C

Vlhkost:

84.7 %

Rosný bod:

13.5 °C

21.5.2024 02:05

Aktuální teplota:

13.2 °C

Vlhkost:

80.3 %

Rosný bod:

9.9 °C

24.4.2020 08:04

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

29.4.2022 09:04

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U