Obec Chvalovice
Chvalovice

Fond rozvoje bydlení

Nařízení č. 1/2022,

 

o stanovení pravidel pro poskytování zápůjček z Peněžního fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace bytového fondu v obci Chvalovice 

 

            Zastupitelstvo obce Chvalovice schválilo na svém zasedání konaném dne 29.11.2022 v souladu s ust. § 84 odst. 2, § 84 odst. 3,  § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Obec Chvalovice vytváří v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce“ Peněžní fond rozvoje bydlení obce Chvalovice“, (dále jen „Fond“, zkratka „PFRB“), který slouží k poskytování zápůjček určených ke zvelebení obytných budov a staveb na území obce a zlepšení životních bytových podmínek svých občanů.
 2. Právo disponovat prostředky fondu se řídí ustanoveními těchto pravidel.

 

Článek II

Příjmy fondu

 

 1. Příjmy fondu jsou:
 • Převody prostředků z rozpočtu během roku do tohoto účelového peněžního fondu
 • příjmy ze splátek a úroků
 • jiné příjmy.

 

 1. Případné přírůstky Fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Chvalovice a musí být bezezbytku ponechány ve Fondu a naloženo s nimi dle těchto pravidel.

 

Článek III.

Výdaje fondu

 1. Prostředky Fondu lze používat výhradně k poskytování zápůjček při úroku 2 % a lhůtě splatnosti 10 let, respektive v případě požadavku vydlužitele v délce 5 let, včetně roku, v němž byla zápůjčka poskytnuta, maximální výše zápůjčky na jednu smlouvu uzavřenou s vydlužitelem činí 500.000,- Kč.
 2. Adresáty zápůjček z Fondu podle odst. 1 mohou být pouze osoby fyzické, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby sloužící k bydlení či byty na území obce Chvalovice, a které současně přijmou povinnost poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov, jejich staveb či bytů použít.

 

 1. Výdaji Fondu jsou též úhrady poskytované Komerční bankou a.s., za zřízení a vedení účtu dle čl. VI.

 

 1. Z Fondu se poskytují tyto půjčky:

 

Poř.

číslo

Název

Úrok

Horní hranice půjčky

 1.  

obnova střechy (krytiny)

2%

do 500.000,-Kč/1byt

2.

obnova střehy (konstrukce krovů)

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

zřízení/výměna zdroje vytápění

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

dodatečná izolace proti vlhkosti

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

obnova fasády domu vč. oplechování

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

zateplení obv. pláště domu

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

vybudování WC,koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde není + rekonstrukce

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

výměna výplní stavebních otvorů (okna, vstupní dveře, garážová vrata)

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

změna dispozice vnitřní části bytu

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava elektroinstalace

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava vodoinstalace, včetně odpadů

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

oprava ústředního topení

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

topení – tepelná čerpadla

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

při půdní nást.bytu rušící ploché střechy

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

při vestavbě bytu do půdního prostoru

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

vestavěná kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

fotovoltaické elektrárny na rodinné, či bytové domy

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 1.  

solární systémy na ohřev vody na RD, či BD

2 %

do 500.000,-Kč/1byt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jednotlivé druhy zápůjček lze kumulovat. V případě dostatku finančních prostředků lze získat zápůjčku opakovaně u téhož domu a téhož bytu.
 2. Žadatel může požádat o lhůtu splatnosti zápůjčky, tedy jistiny s úrokem ze zápůjčky v trvání 5 nebo 10 let.
 3. Konečné rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky přísluší schválení zastupitelstvu obce. Při podání více žádostí o zápůjčku jsou upřednostněni žadatelé, na jejichž nemovitost nebyla dosud zápůjčka čerpána.
 4. Zápůjčku lze čerpat po dobu zpravidla 6 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční pomoci. Nečerpané finanční prostředky budou Komerční bankou a.s. převedeny zpět na účet Fondu.
 5. Zápůjčka je splácena rovnoměrnými měsíčními splátkami podle smlouvy o zápůjčce.

 

Článek IV.

Poskytnutí zápůjčky

 1. Osoby, které žádají o zápůjčku z Fondu dle článku IV. odst. 2, mohou zápůjčku získat výhradně na základě podání žádosti a jejím následném projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu obce Chvalovice.

 

 1. Žádost musí obsahovat:
 • jméno žadatele
 • datum narození žadatele
 • adresu trvalého pobytu žadatele
 • přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby či bytu
 1. adresa, číslo popisné, číslo parcely
 2. výpis z katastru nemovitostí či  jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na kterou či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
 3. příslušnou projektovou dokumentaci (je-li podle stavebního zákona vyžadována)
 • předmětnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána zápůjčka, s orientační cenou akce, při svépomocí odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami
 • přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci různých druhů zápůjček je třeba popis provést odděleně
 • předpokládaná lhůta dokončení
 • požadovaná částka úvěru podle tabulek v čl. III.
 • prohlášení žadatele o neexistenci dluhů vůči obci Chvalovice
 • prohlášení žadatele, že v posledních dvou letech před podáním žádosti nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, eventuelně ani proti právnické osobě, jejíž byl po tuto dobu posledních dvou let společníkem či jednatelem
 • prohlášení žadatele, že na jeho majetek není vedeno exekuční řízení a ani nebylo vedeno v době dvou let od podání žádosti a výpis z rejstříků exekučních řízení k osobě žadatele

 

 1. Zastupitelstvo obce vyhodnotí předložené žádosti a rozhodne o poskytnutí a schválení popř. neschválení zápůjček v maximální povolené výši dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4. O výsledku rozhodnutí zastupitelstva obce budou žadatelé vyrozuměni. Žadatelé, kterým byla zápůjčka schválena, budou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce.

 

 1. Žadatelé berou na vědomí, že po schválení zápůjčky obecním zastupitelstvem bude s vydlužitelem uzavřena smlouva o zápůjčce, obsahující zejména maximální zapůjčenou částku, úrok z půjčky a dobu splácení.

 

 1. Žadatelé se zavazují nejpozději do jednoho měsíce od ukončení čerpání zápůjčky z účtu vytvořeného na základě této smlouvy v Komerční bance předložit zapůjčiteli čestné prohlášení o účelově vynaložených finančních prostředcích dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4.  Žadatel bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti je považováno za porušení těchto pravidel a smlouvy o zápůjčce se sankcí odstoupení od smlouvy ze strany obce s účinky od data převodu finančních prostředků na účet žadatele a povinnosti žadatele vrátit do 1 měsíce po doručení odstoupení veškeré vyčerpané finanční prostředky se zákonným úrokem z prodlení od následujícího dne po doručení odstoupení.

 

 1. K zajištění povinnosti ze smlouvy o zápůjčce, spočívající ve vrácení jistiny a sjednaného úroku ze zápůjčky, vydlužitel při podpisu smlouvy o zápůjčce vystaví blanko směnku, bez vyplnění konkrétního směnečného peníze, který bude obec oprávněna vyplnit po prodlení vydlužitele trvajícího více než 90 dnů a směnka je splatná na viděnou.    

 

Článek V.

Smlouva o zápůjčce

 1. Po odsouhlasení zápůjčky zastupitelstvem obce je žadatel vyzván k uzavření smlouvy o zápůjčce. Na základě smlouvy o zápůjčce založí Komerční banka a.s. příslušný uživatelský účet výlučně pro žadatele, jakožto vydlužitele a pouze pro účel čerpání předmětné zápůjčky.

 

 1. Smlouva o zápůjčce, resp. společně s dodatekme ke smlouvě o zápůjčce dle čl. IV. odst. 4 tohoto nařízení  obsahuje zejména tyto údaje:
 • smluvní strany
 • identifikace typu zápůjčky podle čl. III.
 • celková částka zápůjčky, v případě více druhů i její skladba, včetně vyčíslení úroku z půjčky
 • lhůta splatnosti
 • režim splácení, včetně příslušného dne v měsíci
 • způsob splácení
 • závazek stavebníka k užití zápůjčky k dohodnutému účelu
 • smluvní pokuta za poručení účelovosti (okamžité vrácení + 10 % ze zápůjčky)  
 • smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky při prodlení se splátkami zápůjčky trvající více než 60 dní
 • souhlas žadatele – vydlužitele  s poskytováním informací souvisejících se závazkem žadatele
 • souhlas žadatele – vydlužitele s předkládáním daňových účetních dokladů (faktur) Komerční bance a.s pro čerpání u účtu
 • zajištění povinnosti vrácení zápůjčky se smluveným úrokem vystavenou blanko směnkou
 • povinnost žadatele nejpozději do jednoho měsíce od ukončení čerpání zápůjčky z účtu vytvořeného na základě této smlouvy v Komerční bance předložit zapůjčiteli čestné prohlášení o účelově vynaložených finančních prostředcích dle bodu III. odst. 1 a bodu III. odst. 4. pod sankcí odstoupení obce od smlouvy o zápůjčce.

 

 1. Obec Chvalovice po založení příslušného uživatelského účtu (odst. 1, čl. V.) převede prostředky z Fondu na uživatelský účet žadatele – vydlužitele, přičemž není oprávněna vyplácet jakoukoliv část zápůjčky vydlužiteli v hotovosti.

Článek VI.

Režim čerpání prostředků Fondu

            Obec Chvalovice prohlašuje, že o způsobu převodů prostředků mezi fondem a účty žadatelů – vydlužitelů a o správě všech pohledávek Fondu uzavřela smlouvu s Komerční bankou a.s., pobočka Znojmo o spolupráci při použití prostředků z Fondu.

 

Článek VII.

Ustanovení doplňková

Systém poskytování zápůjček upravených těmito Pravidly podléhá kontrole za strany obce.

 

Článek VIII.

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení č. 2/2015 o stanovení pravidel pro poskytování půjček z Peněžního fondu rozvoje a bydlení obce Chvalovice na opravy nebo modernizace bytového fondu v obci Chvalovice účinné od 25.9.2015.

 

Článek IX.

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnost dnem 2.1.2023

 

 

 

____________________________                               _____________________________

Dušan Zemčík, místostarosta                                       Robert Vaněk, starosta

 

                                   

Vyvěšeno na úřední desce dne : 7.12.2022

 

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2022

 

 

Kompletní pravidla pro poskytování zápůjček z FRB jsou uvedena v níže uvedených přílohách.

Přílohy:

2022 - 1 - nařízení - Fond rozvoje bydlení 28_11_2022.doc (80.5 kB)

Formulář žádosti o zápůjčku z FRB (DOC) (50.5 kB)

 

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:580
TÝDEN:580
CELKEM:1343773

Aktuální teplota

4.12.2023 23:41

Aktuální teplota:

-2,2 °C

Vlhkost:

86,3 %

Rosný bod:

-4,2 °C

4.12.2023 23:42

Aktuální teplota:

-2,2 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

-3 °C

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

29.4.2022 09:58

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16
1
17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Penzion Daníž


Penzion Daníž

Mapa obce


Mapová aplikace - GIS4U